Wat heeft het Vlaams Belang de voorbije 5 jaren voor de Ekerenaren gedaan?

De voorbije zes jaar maakte het Vlaams Belang zowel in de gemeenteraad als in de districtsraad deel uit van de oppositie. Dit heeft onze partij uiteraard niet belet om onze verkiezingsbeloften van 6 jaar geleden na te komen en actief op te komen voor een veilig en leefbaar Ekeren. Niemand kan ontkennen  dat het Vlaams Belang de voorbije 5 jaar, dankzij de inzet van onze mandatarissen, op het Ekerse beleid heeft gewogen.

Een volledig overzicht geven van de initiatieven van onze mandatarissen in districts- en gemeenteraad , zou ons te ver leiden. Wel presenteren we u graag een kort overzicht van  opvallende initiatieven en realisaties van onze mandatarissen.

10 punten waarop het Ekerse Vlaams Belang inzette en (soms ook succes boekte)

1. Districtsraad keurt bijna eenparig resolutie Vlaams Belang goed die meer politie-inzet in Ekeren vraagt

De voorbije maanden werd Ekeren het slachtoffer van een reeks zware criminele feiten, met vooral middenstanders als slachtoffer.  Het Vlaams Belang was dan ook van oordeel dat vanuit de Ekerse districtsraad een krachtig signaal naar de stad moest vertrekken. Omdat het districtsbestuur geen initiatief nam, diende het Vlaams Belang zelf een voorstel van resolutie in waarin o.m. een verhoging van het aantal patrouilles werd gevraagd en de opening van het Ekerse politiecommissariaat zeven dagen per week, 24u op 24. De resolutie werd in de districtsraad unaniem – op één onthouding (Groen!) na – goedgekeurd. Het Vlaams Belang is meer dan verheugd dat de Ekerse politieke partijen bereid zijn met het Vlaams Belang samen te werken in het belang van de Ekerenaren. Het Vlaams Belang verwacht nu effectieve maatregelen van het Antwerpse stadsbestuur!

2. Nieuwe spoorinfrastructuur: Vlaams Belang lanceerde als eerste idee van ondergrondse spoorwegkruising

De infrastructuurbeheerder van het spoorwegnet, Infrabel, heeft de bedoeling om naast de straat De Oude Landen een zogenaamde ongelijkvloerse spoorkruising aan te leggen. De Vlaams Belangfractie heeft in het belang van een leefbare wijk Donk in een op 20 juni 2011 eenparig door de districtsraad aangenomen advies laten opnemen dat de sporen ondergronds moeten kruisen.  Mede dankzij het door het Vlaams Belang georganiseerde verzet tegen een bovengrondse kruising, tekende de stad uiteindelijk beroep aan tegen de bouwvergunning voor een bovengrondse infrastructuur voor Infrabel. Momenteel ligt er een nieuw dossier voor, namelijk de aanleg van een nieuwe goederenspoorlijn tussen de Antwerpse haven en Lier. Ook in dit dossier heeft het Vlaams Belang mee de basis gelegd van een advies waarin eveneens aangedrongen wordt op een ondergrondse aanleg van de nieuwe spoorlijn. Zo niet komt de leefbaarheid van de omgeving van het Laar ernstig in het gedrang ingevolge geluidsoverlast, trillingen, fijn stof in de lucht en een verhoogd risico op overstromingen.

3. Vlaams Belang zette (succesvol) druk op meerderheid voor meer parkeergelegenheid op toekomstig Kristus-Koningsplein

Stad en district beslisten het Kristus-Koningplein heraan te leggen. Deze heraanleg is nodig, maar het oorspronkelijke ontwerp voorzag in een schrapping van het grootste deel van de parkeerplaatsen. Het verdwijnen van de parkeermogelijkheden dreigde grote negatieve gevolgen te hebben voor de Ekerse middenstand. Het Vlaams Belang lanceerde in 2010 een voorstel om een referendum te organiseren, waarna het districtsbestuur inbond en het aantal parkeerplaatsen alsnog verhoogde en bijkomende parkeermogelijkheden zocht in de omgeving van het plein. Onze Vlaams-Belangfractie heeft zich nooit volledig kunnen vinden in het voorliggende ontwerp. Het moet volgens ons mogelijk zijn om een betere combinatie te maken van een gezellig en open plein met meer parkeerplaatsen op of onder het plein. Het Vlaams Belang is uiteraard wel tevreden dat onze partij erin geslaagd is voldoende druk te zetten, zodat het aantal parkeerplaatsen werd opgetrokken.

4. Vlaams Belang verzette zich als enige partij consequent tegen absurde ‘wijkcirculatieplannen’

Voor zowat iedere Ekerse wijk hebben de meerderheidspartijen de voorbije jaren een zogenaamd wijkcirculatieplan opgemaakt. Als reden werd opgegeven dat men het verkeer uit de wijken wil houden. De invoering van die wijkcirculatieplannen had echter al te vaak het tegenovergestelde effect, waarvan dat van St.-Mariaburg het treffendste voorbeeld is. Door overal de rijrichtingen om te draaien, eenrichtingsverkeer in te voeren en straten te ‘knippen’, wordt de verkeerssituatie totaal onoverzichtelijk. Bovendien laat men dan nog eens overal de fietsers wel in twee richtingen rijden, wat de onveiligheid nog maar eens verhoogt. Het Vlaams Belang heeft altijd consequent ‘neen’ gezegd tegen de wijkcirculatieplannen. Waar er geen problemen zijn, moet men er ook geen creëren alleen maar omdat men (en dat zijn dan vaak studiebureaus die met hun wetenschappelijke studies alles kunnen bewijzen) absoluut denkt te weten hoe er best gereden wordt.

5. Vlaams Belang komt op voor leefbare Donk: geen woningbouw, maar groen!

Het Vlaams Belang diende in 2008 een bezwaarschrift in tegen het Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen’ en meer bepaald tegen de bepalingen waarbij de zone Hoekakker in het district Ekeren van de Stad Antwerpen weerhouden wordt als reservegebied voor wonen tot  2015 (vanaf 2015 zelfs als woongebied). Dit zou er immers toe leiden dat in het groene gebied 425 woningen met aanverwante activiteiten en voorzieningen zouden worden gebouwd. In 2007 keurde de meerderheid in de gemeenteraad de verkoop goed van een deel van de Hoekakker aan de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning om er sociale woningen te bouwen. Het Vlaams Belang verzette zich als enige partij tegen deze verkoop. Het Vlaams Belang blijft ijveren voor een groene wijk Ekeren Donk en nam reeds verschillende initiatieven om de bouw van woningen aan de Hoekakker te kelderen, onder meer door te eisen dat het door het district Ekeren gevraagde geboortebos op de Hoekakker wordt ingeplant.

6. Vlaams Belang eiste (en bekwam) bescherming van ons Ekers patrimonium

De stad kondigde enkele jaren geleden dat verschillende gebouwen die tot ons Ekerse patrimonium behoren (bv. de Pastorij van Ekeren-Donk en het Hof Mertens, het huidige politiekantoor) zouden worden verkocht. Afbraak dreigde. Het Vlaams Belang zette het punt op de Ekerse politieke agenda en organiseerde een actie aan de pastorij van Ekeren-Donk. Mét succes. Vervolgens diende de Ekerse districtsraadsfractie een voorstel van resolutie in. Het Ekerse districtsbestuur sprong mee op de kar, stelde een eigen resolutie op en liet een inventaris opmaken van waardevol en te beschermen Ekerse erfgoed. Het stadsbestuur overweegt de gebouwen nu toch te behouden en er alsnog een stedelijke bestemming aan te geven. Mochten ze echter toch verkocht worden, dan zal een sloopverbod ingeschreven worden in de verkoopsovereenkomst.

7. Vlaams Belang komt reeds jaren op voor fuifinfrastructuur voor de Ekerse jeugd

Al jarenlang vertolkt het Vlaams Belang in Ekeren de stem van de jeugd, o.a. door het gebrek aan een Ekerse fuifzaal op de agenda te zetten. Het Vlaams Belang interpelleerde keer op keer schepen Coene over de stappen die zij reeds ondernomen had en stelde daarbij zelf enkele locaties voor. De antwoorden van de schepen waren keer op keer nietszeggend en aldoor werd de zwarte piet naar ‘de stad’ doorgeschoven. Het Vlaams Belang stelde ter compensatie ook voor om een ‘fuifsubsidie’ te voorzien voor de Ekerse jeugd. Het voorstel werd door de meerderheid weggestemd.

8. Vlaams Belang bespoedigde aanleg van onveilig Laar (met inbegrip van aanleg degelijk fietspad)

Het ontbreken van een fietspad (en voetpad) op sommige stukken van het Laar schept zeer onveilige verkeerssituaties. Vorig jaar in november zette het Vlaams Belang druk op de ketel i.v.m. de aanleg van een fietspad op het Laar in Ekeren-Donk. Het dossier sleept immers al schandalig lang aan (van voor 2004). Het Vlaams Belang oganiseerde vorig jaar een actie voor een snelle aanleg van het fietspad en nam initiatieven in gemeente- en districtsraad. Dankzij het Vlaams Belang kwam de zaak in een stroomversnelling, zodanig zelfs dat er nu niet alleen een dubbelrichtingsfietspad zal worden aangelegd, maar dat tevens het Laar zelf een heraanleg krijgt tussen de Eduard Waghemansbrug en de Kluislaan.

9. Vlaams Belang voerde op alle niveaus oppositie tegen tramlijn door Ekeren

Meer dan tien jaar terug ontwikkelde de Vlaamse Overheid het zogenaamde 'Masterplan Mobiliteit Antwerpen'. In dit Masterplan werd een nieuwe tramlijn voorzien over de Noorderlaan naar en zelfs door Ekeren. Er rees echter terecht fel protest tegen een verlenging van de tramlijn door het centrum van Ekeren, omdat er in de smalle Ekerse straten gewoonweg geen plaats is voor een tram en omdat er bovendien geen nood is aan deze tram. Het Vlaams Belang voerde op alle mogelijke niveaus als enige politieke partij strijd tegen de zgn. ‘vertramming’ (de aanleg van bijkomende tramlijnen in en rond Antwerpen), waar niemand om vraagt, en ook tegen de aanleg van een tramlijn door Ekeren. Mede als gevolg van onze initiatieven en druk zal de tramlijn door Ekeren er allicht niet komen, maar zal de tramlijn rond Ekeren worden aangelegd.

10. Vlaams Belang was en is de enige politieke partij die van Ekeren opnieuw een zelfstandige gemeente wil maken

De overige politieke partijen sakkerden en jammerden wel over een tekort aan centen en middelen voor de districten, maar uiteindelijk bleek het Vlaams Belang toch steeds de enige partij te zijn die, als puntje bij paaltje kwam (onder meer ter gelegenheid van de bespreking van het stadsbudget dat de dotaties voor de districten vastlegt), opkwam voor de Ekerse belangen. Het Vlaams Belang is – nu de lokale partij 2070 Ekeren gestopt is – overigens de enige partij die nog steeds actief opkomt voor een zelfstandige gemeente Ekeren. Volgens de N-VA is een zelfstandig Ekeren ‘politiek niet haalbaar’. Het moge duidelijk zijn dat de gedwongen fusie met Antwerpen Ekeren niets dan nadelen heeft opgeleverd. Dit blijkt uit tal van dossiers: het tekort aan politie-inzet, de opgedrongen ‘vertramming’, de uitverkoop van ons Ekers patrimonium, enz. 


“Onze ploeg”

Onze ploeg van Ekerse Vlaams-Belangmandatarissen staat steeds klaar om op te komen voor de belangen van de Ekerenaren.

Vlaams-Belangdistrictsraadsfractie: Freddy Geens (fractievoorzitter), Yolande Boudewijns, Chris Luyckx, Cilia Van den Sande, Louis Van Gasse en Kurt Van Noten.

Vlaams Belang-gemeenteraadsleden: Filip Dewinter, Wim Van Osselaer en Nancy Verrijke. 

Wenst ook u mee met het Vlaams Belang te strijden voor een veilig en leefbaar Ekeren? Stuur dan een bericht naar kurt.vannoten@telenet.be!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...