Vlaams Belang dringt aan op aangepaste parkeerreglementering voor Ekerse straten

 


 


Op 18 februari 2008 stelde Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer in de bevoegde gemeenteraadscommissie een informatieve vraag aan de burgemeester omdat de politie de maand ervoor in verschillende Ekerse wijken (vooral Ekeren-Donk) zeer driest optrad tegen onreglementair geparkeerde wagens. 


In tal van straten was het al lang (tientallen jaren) een traditie dat mensen hun wagen parkeerden op een niet-verharde berm tussen de straat in het voetpad. In andere straten parkeerden bewoners hun wagen reeds lang met twee wielen op het voetpad. Deze parkeerwijzen waren vaak ingegeven door de bezorgdheid het auto- en fietsverkeer in de straat niet te hinderen. Volgens bewoners stelde zich daarbij nooit een probleem. Veiligheidsdiensten,  brandweer, vuilniskar,… konden in de straten op deze wijze vlot passeren.  


Plots is de politie in deze straten echter begonnen met het massaal beboeten van de onreglementair geparkeerde wagens. Alle wagens die op de hierboven vermelde wijzen geparkeerd stonden, werden beboet tot groot ongenoegen van de buurtbewoners. Het beboeten ressorteerde in sommige straten niet echt positieve effecten. In de wijk Ekeren Donk werden sommige buurtbewoners al uit hun bed geloeid omdat de wagens die nu aan beide kanten reglementair in de goot geparkeerd stonden de vuilniswagen hinderden.  


Reeds enkele jaren geleden werd door het district Ekeren aan de stad gevraagd om voor de wijk een parkeerregeling uit te werken, waarbij voor elke straat zou worden gevraagd of er al dan niet op de stoep moet/mag worden geparkeerd. Aan deze vraag werd echter niet tegemoetgekomen.  


In antwoord op mijn vraag van 18 februari antwoordde de korpschef  (commissie van 18/02/2008): “Wat betreft de gevraagde oplossing: een aantal jaren geleden hebben wij de zaak vanuit de verkeerspolitie laten bekijken en we denken ook dat, om voldoende oplossing te bieden aan het probleem, er de mogelijkheid moet zijn om een aangepaste plaatselijke verkeersreglementering in te voeren. We zullen dat nog eens benadrukken bij GAPA, die daar binnen hun beleidslijnen de nodige initiatieven kunnen in nemen”.


Op dinsdag 14 oktober vroeg gemeenteraadslid Wim Van Osselaer opnieuw aan schepen Van Campenhout (bevoegd voor het parkeerbedrijf Gapa) of het overleg tussen politie en Gapa al had plaatsgevonden en welke initiatieven er al waren genomen om de parkeerproblemen op te lossen. In zijn uitgebreide antwoord stelde Van Campenhout dat er “tussen parkeerbedrijf, district en dienst mobiliteit is afgesproken dat zal worden nagegaan waar het parkeren op de berm toegelaten kan worden en het noodzakelijk is het aanvullend verkeersreglement aan te passen”. Hij stelt evenwel dat “een duurzame oplossing op korte tijd niet realiseerbaar is”, maar dat “er afgesproken is om 20 straten prioritair te onderzoeken”, waarbij hij een overzicht geeft van de prioritaire straten. De selectie van deze straten is gebeurd op basis van de klachtenhistoriek die het district heeft ontvangen. Een lijst van deze prioritaire straten, vindt u in het antwoord van Van Campenhout dat u in bijlage vindt.


Alleen al het feit dat er maar liefst 20 straten werden aangeduid als prioritair ‘wegens klachten’, toont aan dat de onvrede onder de Ekerenaren vrij massaal is. Het Vlaams Belang hoopt dat de betrokken stadsdiensten in ieder geval snel werk maken van een oplossing voor de genoemde straten.


 


 


 


Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...