Vlaams Belang dient klacht in tegen huishoudelijk reglement Ekers jeugdcentrum en haalt slag thuis

In maart 2012 legde de Ekerse districtschepen mevrouw Sabine Coene  het huishoudelijk reglement van het jeugdcentrum voor aan de districtsraad. De Vlaams Belang raadsleden Freddy Geens en Kurt Van Noten hadden echter opgemerkt dat er een fameuze adder onder het gras zat. Het besluit voorzag namelijk dat het ter beschikking stellen van het jeugdcentrum zou kunnen worden geweigerd “indien de manifestatie waarvoor de verhuring werd toegelaten niet strookt met de (jeugd)beleidsnota van het district Ekeren”. Organisaties die de visie van het districtsbestuur niet delen, zouden dus in theorie geen gebruik kunnen maken van het jeugdcentrum. Dit is vanzelfsprekend allerminst democratisch.

Freddy Geens diende tegen deze bepaling klacht in bij de Antwerpse provinciegouverneur, de Vlaamse Minister van Bestuurszaken en de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie. Zowel de Vlaamse Minister van Bestuurszaken als de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie tikten het districtsbestuur op de vingers omdat de overgelegde tekst een schending inhield van de vrijheid van meningsuiting en van de vrijheid van vereniging en dus strijdig is met de grondwet! Op 22 oktober 2012 werd het huishoudelijk reglement zonder de gewraakte passages opnieuw overgelegd aan de districtsraad en eenparig goedgekeurd.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...