Standpunt Ekers districtsbestuur betreffende parkeerproblematiek Kristus Koningplein


Hieronder vindt u het standpunt van het Ekerse districtsbestuur op het voorstel van de Vlaams Belang-VLOTT fractie om een volksraadpleging te organiseren over de heraanleg van het Kristus Koningplein. Uit het antwoord blijkt in ieder geval reeds dat de druk op het districtsbestuur, die in de eerste plaats van de middenstand uitgaat, weldegelijk effecten ressorteert. Inmiddels besliste het districtsbestuur om het aantal parkeerplaatsen op het nieuw aan te leggen plein op te trekken van 35 naar 52.  

“Het districtsbestuur van Ekeren is van oordeel dat het organiseren van een volksraadpleging over de parkeerproblematiek, gekoppeld aan de heraanleg van het Kristus Koningplein zonder voorwerp is en dus niet moet georganiseerd worden.
 


In het Ekers bestuursakkoord staat zeer duidelijk dat we het centrale plein van Ekeren willen heraanleggen om te komen tot een aantrekkelijke ontmoetingsruimte, dat we een vierde wand wensen te creëren én het aantal parkeergelegenheden te behouden.  


Conform deze afspraken wordt momenteel gewerkt aan een oplossing om het stand-still principe te realiseren binnen de projectzone en de onmiddellijke omgeving (straal van ca. 200 m van het plein).  


Het invoeren van een ruimere blauwe zone en de controle daarop wordt permanent opgevolgd door het parkeerbedrijf. Het district heeft uitdrukkelijk gevraagd om medio april een eerste evaluatie te houden en na zes maand volgt een tweede evaluatie. Op die basis zal verder bepaald worden waar bijkomende parkeerplaatsen voor kort-of langparkeerders worden ingevuld.  


Inzake het langparkeren zullen verder ook metingen uitgevoerd worden die inzicht bieden in de verschuivingen zodat ook voor de langparkeerders naar extra oplossingen wordt gegaan. Intussen honoreren we reeds de beloften om de Oorderseweg, Patronaatstraat en Frans Lenaertsstraat heraan te leggen, wat ook een ruim aantal parkeerplaatsen oplevert (+ 46) en goed is voor een investering van ca. 850000€.  


In het voorjaar van 2009 hield het districtsbestuur een enquête, werden twee hoorzittingen gehouden en verschillende overlegmomenten met de vertegenwoordigers van de handelaars. Het districtsbestuur heeft wel degelijk naar de opmerkingen geluisterd zoals blijkt uit de bijsturingen die reeds gebeurden en het verder onderzoek dat lopende is. (op basis van de eerste overlegmomenten werden de 35 parkeerplaatsen waarover sprake in de eenparig goedgekeurde projectdefinitie, voorlopig al opgetrokken naar 52 plaatsen.) Momenteel wordt nog verder overleg gepleegd met de handelaars en UNIZO.  


Tot slot wijzen we er op dat de heraanleg van het plein  gekaderd moet worden in een ruimer beleid dat ertoe strekt de dorpskern van Ekeren te herwaarderen en verder kwaliteitsvol te ontwikkelen”.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...