Spoorkruising Oude Landen: Antwerps Schepen Van Campenhout verklaart in begrotingscommissie dat tunneloptie dient te worden onderzocht

Vlaams Belang is verheugd met deze beslissing, maar vraagt wel dat buurtbewoners en landbouwers snel duidelijkheid wordt geboden met betrekking modaliteiten alternatievenonderzoek

Gisteren werd door schepen Van Campenhout ter gelegenheid van de begrotingscommissie in de gemeenteraad bekend gemaakt dat de bouwaanvraag van Infrabel voor een ongelijkgrondse spoorkruising aan De Oude Landen in Ekeren niet zomaar zal worden goedgekeurd. Het college van burgemeester en schepenen verdaagde de beslissing n.a.v. het openbaar onderzoek reeds verschillende keren (een eerste agendering was reeds op het college van 23 september), maar besliste uiteindelijk – zo blijkt nu uit de verklaringen van Van Campenhout – dat ook een tunnelalternatief dient te worden onderzocht. Het Ekerse Vlaams Belang toont zich zeer verheugd met deze nieuwe evolutie. Onze partij had terzake immers ook een bezwaarschift ingediend tegen de vergunning. Opnieuw toont het Vlaams Belang aan onze partij mee kan wegen op de besluitvorming.


 


Bij de Afdeling stedenbouwkundige vergunningen van het Bedrijf Stadsontwikkeling van de Stad Antwerpen werden tal van bezwaarschriften ingediend tegen de door Infrabel voorgelegde plannen voor de ongelijkvloerse kruising van de sporen van de huidige lijn 27A en de bijkomend aan te leggen spoorlijn (16A). Een grote verdienste gaat daarbij naar het actieve buurtcomité Oude Landen Spoor Ekeren. Ook Freddy Geens, fractievoorzitter van het Vlaams Belang in de Ekerse districtsraad en Kurt Van Noten, Ekers afdelingsvoorzitter van het Vlaams Belang dienden een bezwaarschrift in. Het belangrijkste element daarin was dat  er blijkbaar geen variante werd bestudeerd waarbij de nieuwe dubbelsporige lijn doorheen het district Ekeren, en meer bepaald de ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de straat De Oude Landen, maximaal ondergronds of in open of gesloten kokers zou worden aangelegd. Deze kritiek wordt nu gevolgd door het stadsbestuur.


 


De indruk leeft dat Infrabel voor de gemakkelijkste oplossing had gekozen die er in bestaat om gewoon de bedding van de bijkomende twee sporen vanaf de brug over de Statiestraat te laten stijgen om ter hoogte van de straat De Oude Landen over de huidige spoorlijn 27A te gaan. Deze constructie zal echter tot een sterke aangroei van de geluids- en trillingsoverlast voor de bewoners van de omliggende straten leiden en is visueel evenmin een visuele aanwinst voor de wijk.   


Het Vlaams Belang hoop dat er nu wel snel duidelijkheid wordt geboden door het stadsbestuur betreffende de beslissing die zal worden genomen. Wat is de timing en hoe lang zullen de landbouwers nog kunnen boeren op de gronden?

Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...