Sint-Lucaskasteeltje mag niet worden afgebroken

De voormalige Sint-Lucaskliniek aan de Hof van Delftlaan in Ekeren werd in 1903 gebouwd door de familie Van Delft. Later was het vredegerecht van Ekeren er gevestigd. Tot 2009 was er ten slotte een opvangcentrum voor asielzoekers gevestigd. Hoewel het gebouw zichtbepalend is voor de wijk Ekeren-Donk, is het niet beschermd. Op 16 juni 2010 diende het Algemeen Ziekenhuis Klina, Augustijnslei 100, Brasschaat, bij degewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar een aanvraag in voor het slopen van de voormalige kliniek Sint-Lucas. Het college van burgemeester en schepenen bracht op 23 juli 2010 (jaarnummer 9155) gunstig advies uit, met uitsluiting van het historisch landhuis. De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar verleende op 25 augustus 2010 de stedenbouwkundige vergunning, met uitsluiting van het historisch landhuis. Rekening houdend met het historisch karakter van de aanwezige gebouwen is toen meegedeeld dat de adviezen van de dienst monumentenzorg van de stad en van de dienst onroerend erfgoed van het Vlaams gewest doorslaggevend zijn om de sloop niet toe te staan voor het landhuis. De dienst monumentenzorg van de stad stelt in dezelfde zin vast dat het slopen van de totaliteit geen optie is en dat er dient uitgegaan van het behoud van het oorspronkelijk historisch kasteel, mogelijk geïntegreerd in een evenwichtig totaalconcept. Het beroep hiertegen vanwege de vzw werd verworpen. 
De sloopaanvraag omvat het slopen van alle gebouwen op de site (met uitzondering van het landhuis) in het kader van het realiseren van toekomstige nieuwbouw. Voor het betrokken gebied werd door de initiatiefnemer een masterplan opgemaakt voor een deel van de site voor de inplanting van serviceflats. Dit masterplan werd voorbesproken met de stedelijke administratie.
Er werd geoordeeld dat in de zone voor gemeenschapsvoorzieningen serviceflats gekoppeld aan het aldaar gelegen RVT, aanvaardbaar zijn. Ook de mogelijkheid om op langere termijn een zorghotel en een gespecialiseerde dagkliniek te realiseren is aanvaardbaar voor de stad. Het masterplan ging echter uit van de sloping van alle gebouwen. Volgens de stad heeft het behoud van dit kasteel geen invloed op het realiseren van de serviceflats volgens een betere inplanting. De stad geeft tevens aan dat het verkrijgen vaneen stedenbouwkundige vergunning tot het slopen van gebouwen geen vrijgeleide vormt om op willekeurige plaatsen de andere voorzieningen in te planten.
Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer richtte inmiddels enkele vragen aan het stadsbestuur om meer informatie te bekomen over de toekomst van het domein en het historische landhuis. Zie bijlage.


 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...