Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer aan schepen voor Ruimtelijke Ordening Ludo Van Campenhout betreffende het unaniem goedgekeurde advies van de Ekerse districtsraad tot herbestemming van het gebied ‘Hoekakker’.

Het gebied ‘Hoekakker’ werd door het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP), goedgekeurd door de Vlaamse regering op 19 juni 2009, bestemd als reservegebied voor wonen ‘om een rol te kunnen vervullen in het grootstedelijk aanbodbeleid’.


 


In de wijk Ekeren Donk – waar ook de Hoekakker gelegen is – staan nu tal van belangrijke infrastructuurwerken op stapel waarvan in 2009, toen het GRUP werd goedgekeurd, nog geen sprake was. In het gebied Oude Landen (vlakbij de Hoekakker) wordt een nieuwe spoorweginfrastructuur gepland met een verbreding van de goederenspoorlijn en een ongelijkgrondse spoorkruising en een spooraansluiting richting Lier. Er is ook de geplande aanleg van de A102 met knooppunt met de E19. Bovendien is er aan de Oude Landen ook een sportpark gepland met sporthal en wordt bijkomende residentiële opvangcapaciteit voor ouderen tussen het Laar en de Gerardus Stijnenlaan voorzien.


 


De spoorweginfrastructuurwerken en het sportpark hebben zware gevolgen voor de landbouwondernemingen die gebruik maken van de gronden tussen en langs de spoorlijnen. Zij leveren zeer veel landbouwgrond in, waardoor hun rendabiliteit wordt ontnomen. Dit heeft overigens ook grote gevolgen voor het Ekerse landschap. Er dient echter ook mee rekening gehouden te worden dat de wijk in het verleden al meermaals te kampen heeft gehad met wateroverlast. De geplande infrastructuurwerkzaamheden zullen dus ook een zware impact hebben op de waterhuishouding in dit gebied dat zeer gevoelig is voor wateroverlast.


 


 De Ekerse districtsraad vroeg dan ook in een unaniem goedgekeurd advies aan het Vlaams Gewest om de bestemming van het gebied ‘Hoekakker’ in het Grootstedelijk gebied te wijzigen en te herbestemmen naar open ruimte met als hoofdfunctie waterbuffering en als nevengeschikte functies zacht recreatief medegebruik (zonder harde infrastructuren), natuur- en landschapszorg. Dit ter compensatie van het verdwijnen van landbouwgrond en tot het creëren van een buffer voor wateroverlast, gekoppeld aan de plannen voor het verder doortrekken van de tweede spoortoegang.   


 Het advies is ook gericht aan de stad. De districtsraad vraagt aan de stad Antwerpen om, indien het Vlaams Gewest niet wil ingaan op de vraag om dit gewestelijk RUP te herzien,  een delegatie te vragen aan het Vlaams Gewest om de herbestemming met een gemeentelijk RUP te mogen uitvoeren.  


Indien de Hoekakker open ruimte zou blijven, zou dit voor Ekeren onmiskenbaar een goede zaak zijn: het risico van wateroverlast vermindert en er wordt openbare ruimte gegarandeerd ter compensatie van de vele open ruimte die zal sneuvelen.  


Mijn vragen:    1. Is de schepen op de hoogte van dit unanieme verzoek van de Ekerse districtsraad?  
  2. Heeft het college (of de schepen) terzake al stappen gezet om deze bestemmingswijziging te bewerkstellingen?  
  3. Zo ja, welke initiatieven werden genomen? Welke besprekingen werden reeds gevoerd, wanneer en met wie?  
  4. Welke initiatieven zal de schepen in dit verband nog nemen?

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...