Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer aan schepen Van Campenhout betreffende de toekomst van het historisch landhuis van de voormalige Sint-Lucaskliniek.

De voormalige Sint-Lucaskliniek aan de Hof van Delftlaan in Ekeren werd in 1903 gebouwd door de familie Van Delft. Later was het vredegerecht van Ekeren er gevestigd. Tot 2009 was er ten slotte een opvangcentrum voor asielzoekers gevestigd. Hoewel het gebouw zichtbepalend is voor de wijk Ekeren-Donk, is het niet beschermd.


Op 16 juni 2010 diende het Algemeen Ziekenhuis Klina, Augustijnslei 100, Brasschaat, bij de


gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar een aanvraag in voor het slopen van de voormalige kliniek Sint-Lucas. Het college van burgemeester en schepenen bracht op 23 juli 2010 (jaarnummer 9155) gunstig advies uit, met uitsluiting van het historisch landhuis.


 


De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar verleende op 25 augustus 2010 de stedenbouwkundige vergunning, met uitsluiting van het historisch landhuis. Rekening houdend met het historisch karakter van de aanwezige gebouwen is toen meegedeeld dat de adviezen van de dienst monumentenzorg van de stad en van de dienst onroerend erfgoed van het Vlaams gewest doorslaggevend zijn om de sloop niet toe te staan voor het landhuis. De dienst monumentenzorg van de stad stelt in dezelfde zin vast dat het slopen van de totaliteit geen optie is en dat er dient uitgegaan van het behoud van het oorspronkelijk historisch kasteel, mogelijk geïntegreerd in een evenwichtig totaalconcept. Het beroep hiertegen vanwege de vzw werd verworpen.


 


De sloopaanvraag omvat het slopen van alle gebouwen op de site (met uitzondering van het landhuis) in het kader van het realiseren van toekomstige nieuwbouw. Voor het betrokken gebied werd door de initiatiefnemer een masterplan opgemaakt voor een deel van de site voor de inplanting van serviceflats. Dit masterplan werd voorbesproken met de stedelijke administratie.


 


Er werd geoordeeld dat in de zone voor gemeenschapsvoorzieningen serviceflats gekoppeld aan het aldaar gelegen RVT, aanvaardbaar zijn. Ook de mogelijkheid om op langere termijn een zorghotel en een gespecialiseerde dagkliniek te realiseren is aanvaardbaar voor de stad. Het masterplan ging echter uit van de sloping van alle gebouwen.


 


Volgens de stad heeft het behoud van dit kasteel geen invloed op het realiseren van de serviceflats volgens een betere inplanting. De stad geeft tevens aan dat het verkrijgen van


een stedenbouwkundige vergunning tot het slopen van gebouwen geen vrijgeleide vormt om


op willekeurige plaatsen de andere voorzieningen in te planten.


 


Kan de schepen mij meedelen:


   1. Kan de schepen mij meedelen wat dit ‘masterplan’ van de vzw Klina inhoudt?  
  2. Wanneer is verder overleg gepland met de vzw Klina?  
  3. Werden al bouwvergunningen aangevraagd voor de bouw van serviceflats?  
  4. Is voor de bouw van serviceflats op deze terreinen een planwijziging nodig?  
  5. Is inmiddels reeds duidelijk wat het lot zal zijn van het historische landhuis?  
  6. Zal de stad verdere initiatieven nemen met betrekking tot een bestemming van het historisch landhuis, eventueel zelf tot aankoop/huur overgaan of de vzw Klina helpen met het zoeken naar een bestemming voor dit landhuis?

 

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...