Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer aan schepen Van Campenhout betreffende de stand van zaken met betrekking tot de aangepaste parkeerreglementering voor de Ekerse straten

 


Ik ondervroeg de schepen reeds enkele malen betreffende de parkeerproblematiek in Ekeren. In diverse Ekerse straten bestaat reeds enkele decennia de gewoonte dat chauffeurs hun wagen parkeren op de niet-verharde berm of met twee wielen op het voetpad. Bij politiecontroles werden deze chauffeurs echter beboet. In antwoord op mijn informatieve vraag van 14 oktober 2008 antwoordde de schepen dat er initiatieven worden genomen om een oplossing te voorzien en dat de een aangepaste parkeerreglementering zou worden uitgewerkt.


 


De schepen meldde me tevens:


– dat op een overleg tussen het parkeerbedrijf, het district en de dienst mobiliteit was afgesproken dat het district samen met de dienst mobiliteit zou nagaan waar het parkeren op de berm kan toegelaten worden en het noodzakelijk is het verkeersreglement aan te passen;
dat per straat gezocht zou worden naar de meest duurzame oplossing;
dat van zodra men weet waar het parkeren op de berm wel moet toegelaten worden, de procedure zal opgestart worden om de aanvullende verkeersreglementen te wijzigen.De schepen zei me ook dat 20 straten prioritair zouden worden onderzocht.1. Kan de schepen mij meedelen wat de stand van zaken is voor wat betreft de genoemde proiritaire straten?2. Werd het onderzoek door district en dienst mobiliteit naar de meest duurzame oplossing voor deze prioritaire straten reeds gevoerd en afgerond? Op welke wijze wordt/werd dit onderzocht? Werden de buurtbewoners bevraagd?3. Werd de procedure reeds opgestart om de aanvullende verkeersreglementen te wijzigen? Zo ja, wanneer? In welke stand van de procedure bevinden de dossiers zich? 4. Wanneer zal de aangepaste parkeerreglementering voor deze prioritaire straten van kracht worden?5. Wat is de timing voor de overige, niet-prioritaire, Ekerse straten? 


 

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...