Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer aan schepen Lauwers betreffende het Ekerse REG-project openbare verlichting

Openbare verlichting is een lokale materie wanneer het gaat over nieuwe projecten, renovatieprojecten en onderhoud er van. Het energieverbruik en de er mee gepaard gaande uitgaven worden door de stedelijke begroting gedragen.


In Ekeren bevinden zich om en bij de 2300 lichtpunten (cijfers 2004) in het netwerk van de openbare verlichting. Jaarlijks worden er ongeveer 120 defecte lichtpunten vervangen die defect waren.


In een gemiddelde gemeente gaat 24 % van alle energieverbruik naar die openbare verlichting. Er bestaan een aantal mogelijkheden om het energieverbruik van de openbare verlichting terug te dringen. Dit kan gebeuren door:


– Dimming


– Relighting


– Toepassen nieuwe (LED)-technologie


Momenteel loopt er een proefproject met LED-verlichting aan het nieuwe fietspad langsheen de goederenspoorlijn, tussen de Wilgehoevestraat en de Driehoekstraat. Hier zullen de komende maanden verschillende scenario’s toegepast worden waarbij vooral met dimming gewerkt zal worden. Naast de lichtkwaliteit/intensiteit, de veiligheid, … zal ook het comfort voor de gebruikers geëvalueerd worden. Doelstelling is om het energieverbruik maximaal te doen dalen zonder op de andere parameters in te boeten.


Naast het lopende proefproject wenst het districtsbestuur van Ekeren een bijkomende inspanning te doen op vlak van energiebesparing door een “Relighting”-project op poten zetten waar bij verouderde types van lampen vervangen worden door modernere en energie efficiëntere versies.


Zo een “Relighting”-project kan tot 20 % energiebesparing opleveren, wat op het niveau van het district Ekeren een jaarlijkse besparing van 40.000 € op de energiefactuur kan betekenen (ofwel 280.000 kWh – equivallent van 200 ton CO2 op jaarbasis).


Het “Relighting”-project gaat gepaard met aanzienlijke investeringen om de bestaande verouderde lampen (desgevallend ook de armaturen) te vervangen. In principe zouden die investeringen zichzelf terug verdienen over een periode van 5 à 8 jaar.


Eandis heeft als opdracht REG-projecten (financieel) te ondersteunen. Aangezien de stadsbegroting, naast het milieu uiteraard, de voornaamste begunstigde is van zo’n “Relighting”-project moet er een overleg mogelijk zijn m.b.t. de financiering er van tussen Eandis, stads- en districtsbestuur.


(gebruikte cijfers zijn veelal extrapolaties en dus louter indicatief)  


De districtsraad besliste om in samenwerking met het stadsbestuur en Eandis een REG-actie in de vorm van een “Relinghting”-project uit te werken binnen het bestaande financieel kader van de districtsbegroting. Hierbij worden energiebesparing en het verminderen van lichthinder beiden opgenomen in het overleg. De districtsraad gaf daarbij opdracht aan het districtscollege de nodige stappen te ondernemen zodat de terugverdieneffecen naar het district zouden terugvloeien. Het besluit kon in de districtsraad rekenen op unanieme goedkeuring.  


Mijn vragen:    1. Kan de schepen mij de stand van zaken meedelen betreffende deze REG-actie? Welke stappen werden terzake reeds gezet? Welk overleg gebeurde er al met het district Ekeren? Wat is de planning?  
  2. Zal het mogelijk worden gemaakt dat de terugverdieneffecten van dit project naar het district kunnen terugvloeien?  
  3. Werden ter zake ook reeds initiatieven genomen in samenwerking met andere Antwerpse districten? Zo ja, met welke districten en wat is daar de stand van zaken en de planning?

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...