Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer aan schepen Lauwers betreffende de bestemming van het waardevol Ekerse onroerende erfgoed en de Oude Pastorij van Ekeren Donk en het Hof Mertens (politiekantoor) in het bijzonder

Het waardevol onroerend erfgoed zijn die gebouwen die opgenomen zijn in de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed voor Vlaanderen van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed. Deze lijst is rechtsgeldig geworden op 15/10/2010. Er is een onderscheid tussen het beschermde en het niet-beschermde waardevolle erfgoed dat in de lijst is vastgesteld. Voor de beschermde monumenten gelden tevens alle juridische bepalingen uit het Monumentendecreet. De inventaris is online te consulteren via ‘http://inventaris.vioe.be’. 


Wanneer we de inventaris raadplegen voor Ekeren dan zien we dat een zeventigtal gebouwen werden opgenomen. Het gaat hier om beschermde en niet-beschermde monumenten. Het is belangrijk te duiden dat het hier zowel gaat om private als stedelijke eigendommen. Wanneer we ons beperken tot het stedelijk patrimonium krijgen we de volgende lijst. 


Ekeren telt 2 beschermde monumenten: 


– Het Kasteel Veltwijck en zijn toegangsbrug


– De Sint Lambertuskerk 


Er zijn ook een aantal beschermde landschappen: 


– De gronden rond het districtshuis


– De Oude Landen 


Verder zijn er een aantal waardevolle, maar niet beschermde Ekerse monumenten die op de inventaris staan: 


– De pastorie Ekeren Donk


– Het Hof Mertens (politiekantoor)


– De oude Rijkswachtkazerne (jeugddienst)


– Het kasteel Hof De Bist 


Op zitting van 20 december 2010 keurde de Ekerse districtsraad twee adviezen goed die betrekking hebben op het Ekerse patrimonium.  


Een eerste advies luidde als volgt:  


“1. De districtsraad adviseert het stadbestuur om voor die monumenten van Ekeren die opgenomen zijn in de inventaris van het bouwkundig erfgoed van het Vlaamse gewest, die rechtsgeldig is geworden op vrijdag 15 oktober 2010, geen sloopvergunning af te leveren.


2. De districtsraad adviseert het stadbestuur om die monumenten van Ekeren, die opgenomen zijn in bovenvermelde inventaris, bij voorkeur niet te verkopen, maar eerder te renoveren en te herbestemmen op lange termijn.


3. In geval van verkoop verzoekt de districtsraad het stadsbestuur de opbrengst die gerealiseerd wordt terug te laten vloeien naar het district. Deze middelen kunnen vervolgens worden ingezet voor het in stand houden van het Ekers patrimonium en het verbeteren van de gebouwen van de dienstverlening voor de Ekerenaar.


4. De districtsraad adviseert de bevoegde diensten om pro-actief op zoek te gaan naar geïnteresseerden voor de panden die vrijkomen, op lange termijn.” 


Een tweede advies had in het bijzonder betrekking op de pastorie van Ekeren Donk en het Hof Mertens. De districtsraad schuift beide gebouwen als mogelijke lokatie naar voor voor de huisvesting van het vredegerecht 11e kanton. Dit advies luidt als volgt:  


“Artikel 1


De districtsraad adviseert het stadsbestuur om de onderhandelingen met FOD justitie terug op te starten om een blijvende oplossing aan te bieden voor het Vredegerecht alsook het terugbrengen ervan binnen de territoriale grenzen van het 11de kanton


Artikel 2


De districtsraad schuift twee mogelijke locaties naar voor betreffende het huisvesten van het vredegerecht 11de kanton zijnde de oude pastorie Ekeren-Donk en het Hof Mertens (politiekantoor). Mits renovatie kunnen beide gebouwen voldoen aan de opgelegde kwaliteitsnormen.


Artikel 3


De districtsraad verzoekt het stadsbestuur om op korte termijn duidelijkheid te verschaffen omtrent de plannen die het stadsbestuur heeft met de oude pastorie Ekeren-Donk en met het Hof Mertens, het gebouw waarin nu het politiebureau is gevestigd.


Artikel 4


De districtsraad adviseert de stad onder geen enkel beding een sloopvergunning af te leveren. Dit omwille van de lokale historische – en erfgoedwaarde. In geval van verkoop verzoekt de districtsraad het college om de opbrengst die gerealiseerd wordt terug te laten vloeien naar het district.


Artikel 5


De districtsraad adviseert de bevoegde diensten om pro-actief op zoek te gaan naar geïnteresseerden voor de panden die vrijkomen, op lange termijn.


Artikel 6


Dit besluit heeft in principe voor de stad geen financiële gevolgen.” 


Kan de schepen mij meedelen:  


1. Welk gevolg zal het stadsbestuur geven aan volgende op één stem na unaniem goedgekeurde adviezen van de Ekerse districtsraad? 


-het advies om voor die monumenten van Ekeren die opgenomen zijn in de inventaris  van het bouwkundig erfgoed van het Vlaamse gewest, die rechtsgeldig is geworden op vrijdag 15 oktober 2010, geen sloopvergunning af te leveren;


– het advies om die monumenten van Ekeren, die opgenomen zijn in bovenvermelde inventaris, bij voorkeur niet te verkopen, maar eerder te renoveren en te herbestemmen op lange termijn;


– het advies om in geval van verkoop de opbrengst die gerealiseerd wordt terug te laten vloeien naar het district;


– het advies om pro-actief op zoek te gaan naar geïnteresseerden voor de panden die vrijkomen, op lange termijn? 


2. Welk gevolg zal het stadsbestuur geven aan volgende op één stem na unaniem goedgekeurde adviezen en verzoeken van de Ekerse districtsraad:  


– het advies om de onderhandelingen met FOD justitie terug op te starten om een blijvende oplossing aan te bieden voor het Vredegerecht alsook het terugbrengen ervan binnen de territoriale grenzen van het 11de kanton


– het naar voor schuiven van de oude pastorie Ekeren-Donk en het Hof Mertens (politiekantoor) als mogelijke locaties voor het huiisvesten van het vredegerecht 11de kanton


– het verzoek om op korte termijn duidelijkheid te verschaffen omtrent de plannen die het stadsbestuur heeft met de oude pastorie Ekeren-Donk en met het Hof Mertens, het gebouw waarin nu het politiebureau is gevestigd.


– het advies om onder geen enkel beding een sloopvergunning af te leveren voor deze gebouwen.


– het advies om pro-actief op zoek te gaan naar geïnteresseerden voor de panden die vrijkomen, op lange termijn. 


3. Concreet wilde ik nog graag weten wat de huidige situatie is met betrekking tot de pastorij van Ekeren Donk:


  Staat de Oude Pastorie van Ekeren Donk nu inderdaad effectief te koop (of werd er misschien al een koper gevonden)?


 Zo ja, sinds wanneer?


  Welke is de vraagprijs?


  Op welke wijzen worden kopers gezocht?


 Hoeveel kandididaten boden zich al aan? ,


  Hoeveel kandidaten maakten zich al bekend en welke bestemming wilden zij eraan geven?


  Kan de beslissing tot verkoop nog worden teruggedraaid na het bijna unanieme advies van de Ekerse districtsraad?   


4.Concreet wilde ik nog graag weten wat de huidige situatie is met betrekking tot het Hof Mertens:


– Wanneer is de verhuis van de politie uit dit gebouw gepland? Wat is de timing?


– Wordt reeds een nieuwe bestemming gezocht voor dit gebouw?


– Zal er een herbestemming voor het gebouw worden gezocht of zal dit gebouw worden verkocht?
In bijlage vindt u het antwoord op deze vraag

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...