Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Wim Van osselaer aan schepen Lauwers betreffende de aanleg van het fietspad aan het Laar in Ekeren

Aan het Laar in Ekeren zal tussen de Eduard Waghemansbrug en de Kluislaan een fietspad worden ingericht. De plannen voor dit fietspad liggen al voor van 2004 vast. In december 2005 werd het definitieve ontwerp van een zwevende constructie goedgekeurd. De eerste bouwvergunning voor het fietspad dateert al van 28 november 2006. Ondertussen, zes jaar verder, moeten we vaststellen dat het fietspad nog steeds niet is gerealiseerd, met gevaarlijke verkeerstoestanden voor fietsers en andere weggebruikers tot gevolg. De vertraging is in eerste instantie een gevolg van de onteigeningsprocedure die diende opgestart te worden om het fietspad te realiseren. 


In april 2011 kwam de aanleg van het fietspad nogmaals op het districtscollege. Uit het verslag van deze zitting bleek dat er een (nieuwe) bouwaanvraag moest worden opgemaakt, men de eventuele plaatsing van openbare verlichting nog ter goedkeuring moet voorleggen, er nog een besluit van het college van burgemeester en schepenen moet worden opgemaakt, de goedkeuring van het definitieve ontwerp nog moet worden overgemaakt aan de NMBS (die cofinanciert) en dat de aanbestedingsdocumenten nog moeten worden opgemaakt. 


Op het college van 9 september 2011 werd beslist de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning over te maken aan het Agentschap Ruimte en Erfgoed Antwerpen, Ruimtelijke Ordening.  


Kan de schepen mij meedelen wat de verdere planning en timing is?  Onder meer: Wanneer zal de vergunning worden afgeleverd? Wanneer zal de aanbesteding starten? Welke stappen dienen nog te worden gezet naar de NMBS toe? Wanneer zullen de werken naar planning starten? 


In bijlage vindt u het antwoord.

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...