Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer aan schepen Guy Lauwers over de stand van zaken met betrekking tot de verkoop van de Oude Pastorij van Ekeren Donk

Ik stelde de schepen reeds verschillende vragen naar het lot van de Oude Pastorij van Ekeren Donk (Prinshoeveweg 21). Dit gebouw opgericht in 1889 en samen met zes andere Ekerse gebouwen vermeld in de inventaris van het bouwkundig erfgoed werd jarenlang verwaarloosd door stad en Vespa tot in 2010 zelfs de jeugdbeweging die erin was gehuisvest het gebouw diende te verlaten omdat het er te onveilig werd.


Uiteindelijk oordeelde de stad dat dit gebouw diende te worden ‘gevaloriseerd’ omdat het niet functioneel genoeg is. Op 17 december besliste het college principieel dit pand te verkopen, waarna Vespa de verkoop moest voorbereiden.


In antwoord op een laatste vraag van mij in dit dossier (antwoord van 14 juni 2011) stelde de schepen: “AG Vespa bereidt momenteel het verkoopdossier van de Prinshoeveweg voor. De planning is dat het dossier op de gemeenteraad van september zal worden voorgelegd.” De gemeenteraad zou o.m. de (minimum)verkoopprijs en de verkoopsprocedure dienen vast te stellen. Van zodra dit gebeurd zou zijn, zou volgens de schepen de verkoopsprocedure opgestart worden. Volgens het antwoord van de schepen had voor het einde van 2011 de verkoopsprocedure al afgerond moeten zijn. Dit was duidelijk niet het geval.


Kan de schepen mij meedelen:

1. Waarom stond de verkoop van de Oude pastorij tot op heden nog steeds niet op de agenda van de gemeenteraad (of college), alhoewel dit volgens de schepen in september 2011 reeds geagendeerd zou worden?


2. Welke initiatieven werden inmiddels nog genomen in verband met de verkoop van dit pand?


3. Behoort een verkoop binnen de stad nog tot de mogelijkheden? Werden terzake al besprekingen gevoerd? Zo ja, graag meer uitleg.


4. Welke is de verdere planning?


5. Worden desgevallend toch nog andere alternatieven dan verkoop onderzocht?


6. Hoeveel potentiële kopers toonden zich reeds geïnteresseerd in de koop van dit pand?


7. Welke instandhoudingswerken werden inmiddels nog uitgevoerd aan het pand (om verdere verkrotting te vermijden)?


8. Welke beveiligingsmaatregelen werden inmiddels nog uitgevoerd om vandalisme aan het pand te vermijden? Welke controle gebeurt er? Hoe vaak wordt het pand bezocht ddoor stadsdiensten of door Vespa?


9. In 2010 werd een raam ingegooid van de Oude Pastorij. Werden inmiddels nog andere daden van vandalisme vastgesteld?

In bijlage vindt u het antwoord.

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...