Schriftelijke vraag – sportinfrastructuur en het gebruik ervan in het district Ekeren en de toekenning van subsidies

Al te vaak blijken sportclubs uit het district Ekeren geen gebruik te kunnen maken van de sportinfrastructuur op het grondgebied van het district. Zij wijken dan noodgedwongen uit naar infrastructuur in een ander district van de stad of zelfs in een andere gemeente!
– Hoe wordt het gebruik van de infrastructuur toegekend?
– Is er een bepaalde verdeelsleutel?
– Krijgen Ekerse clubs voorrang bij de toekenning van gebruik?
– Graag een overzicht van de clubs die de infrastructuur in het district Ekeren gebruiken met een opdeling tussen clubs met thuisbasis Ekeren / andere districten / andere gemeenten.
– Welke oplossing voorziet u op korte termijn om te vermijden dat Ekerse clubs zich tot andere gemeenten moeten wenden?
– Blijkbaar kunnen sportclubs slechts 2 x beroep doen op het krijgen van subsidies, is dit gegeven correct? En zo ja, geldt dit voor alle sportclubs, of wordt er hier een onderscheid gemaakt? En zo ja, op welke basis wordt dit onderscheid dan gemaakt?

Kurt Van Noten
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...