Persmededeling Vlaams Belang Ekeren

Freddy Geens en Filip Dewinter dienen bezwaar in tegen Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen’
“Groen gebied Hoekakker moet gevrijwaard worden van bebouwing”

Freddy Geens, fractievoorzitter van het Vlaams Belang in de Ekerse districtsraad, en Filip Dewinter, fractievoorzitter van het Vlaams Belang in de Antwerpse gemeenteraad, dienen beiden een bezwaarschrift in tegen het Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen’ en meer bepaald tegen de bepalingen waarbij de zone Hoekakker in het district Ekeren van de Stad Antwerpen weerhouden wordt als reservegebied voor wonen tot  2015 en vanaf 2015 als woongebied.

Freddy Geens en Filip Dewinter, die beiden vlakbij het gebied Hoekakker wonen, argumenteren: “Het aansnijden van de zone Hoekakker is verkeerstechnisch niet mogelijk. Noch de smalle eenrichtingstraat Prinshoeveweg, noch de smalle en op een groot deel eerder als een landweg te beschouwen Gerardus Stijnenlaan,  zijn uitgerust of kunnen worden omgebouwd om de te verwachten bijkomende verkeersdrukte op te vangen. Hier komt bij dat de Gerardus Stijnenlaan wegens de waterbuffering in de wijk allicht niet in aanmerking kan worden genomen om verbreed te worden”. Bijkomend element tegen de aansnijding van Hoekakker voor bebouwing is dat het gebied een risicogebied voor overstroming is.
“Hierbij dient ook te worden opgemerkt”, zo stellen beiden, “dat het volgens de plannen van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning, die een groot  deel van de zone Hoekakker van de stad Antwerpen bij gemeenteraadsbeslissing van 17 september 2007 heeft gekocht , de bedoeling is van 425 woningen met aanverwante activiteiten en voorzieningen te bouwen. Naast de op  zijn minst 500 extra personenauto’s, kan nog extra verkeerslast verwacht worden van de verplaatsingen door, naar en van de handelsinstellingen, kleine bedrijven, kantoren , diensten, socioculturele en recreatieve voorzieningen die eveneens gepland zijn.”
Dewinter en Geens stellen verder “dat in de Woonbehoeftenstudie Antwerpen de zone Hoekakker omschreven staat als uitgestrekt agrarisch gebied met visueel landschappelijke kwaliteit en dat als zodanig in aanmerking komt voor een erkenning als waardevol erfgoed. In acht genomen dat het district Ekeren , zeker in vergelijking met andere overigens meer verstedelijkte districten en gemeenten, over bijzonder weinig openbaar groen beschikt, is het zeker aangewezen om Hoekakker een bestemming te geven als natuurgebied of parkgebied.”
Indieners menen in het algemeen dat bijkomende woongelegenheden eerder moeten worden gerealiseerd door middel van wooninbreiding in plaats van woonuitbreiding.

Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder

Kurt Van Noten
Voorzitter

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...