Persconferentie Vlaams Belang S.O.S. Ekeren

Inleiding Een goed jaar geleden werd de nieuwe Ekerse districtsraad geïnstalleerd met sp.a’er Ronny Kruyniers als voorzitter. Onder voorzitterschap van de Kruyniers worden slaafs de sp.a-directieven van Patrick Janssens opgevolgd. Kruyniers is een zwakke figuur die nauwelijks durft opkomen voor zijn district. Aangezien dit voorbije jaar reeds afdoende is gebleken hoezeer de Ekerse belangen verkwanseld worden door de huidige Ekerse bestuursmeerderheid, acht Vlaams Belang-Vlott de tijd rijp om aan de noodrem te trekken, de andere Ekerse partijen een geweten te schoppen en hen er op te wijzen dat het hun taak is om op te komen voor de Ekerse belangen. Wat voorafging: mooie beloften Enquêtes toonden in het verleden aan dat een duidelijke meerderheid van de Ekerenaren voorstander is van een zelfstandige gemeente Ekeren. Ook de meeste Ekerse politici zijn voorstander van zelfstandigheid of op zijn minst van meer autonomie voor het district. Aan de Ekerse zelfstandigheid werd al veel lippendienst bewezen, maar er werd nauwelijks enige inspanning gedaan om deze zelfstandigheid op een concrete manier dichterbij te brengen. Een op het einde van de vorige legislatuur in der haast door het districtsbestuur bestelde haalbaarheidsstudie had alleen als bedoeling de indruk te wekken dat er wel degelijk iets werd gedaan. De studie, uitgevoerd door het onderzoeksbureau Laga en Deloitte, bewees overigens dat Ekerse zelfstandigheid zowel financieel als juridisch een haalbare kaart is. De Ekerenaar zou zelfs behoorlijk wat meer dienstverlening kunnen verkrijgen in een zelfstandig Ekeren in ruil voor zijn gemeentebelastingen. Een eigen Ekerse administratie en een OCMW zouden zonder enig financieel probleem op grond van Ekerse gemeentebelastingen tot de mogelijkheden behoren. Als het er echter op aankwam om de Ekerse zelfstandigheid aan te kaarten op andere bestuursniveau’s of te lobbyen pro zelfstandigheid, dan lieten de andere partijen het volledig afweten. Naar aanleiding van een debat in het Vlaams Parlement op 29 januari 2007 over een voorstel van decreet van Vlaams Belang-volksvertegenwoordigers Filip Dewinter en Jan Penris dat van Ekeren een zelfstandige gemeente moest maken, bleek dat de vertegenwoordigers van CD&V-N-VA, VLD en sp.a niet op de hoogte waren van de Ekerse problematiek. Alle deze partijen stemden tegen het decreet. In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 maakten de Ekerse politieke partijen zich sterk dat er de volgende legislatuur eindelijk werk zou worden gemaakt van meer autonomie voor Ekeren. Zowel de lokale partij 2070 Ekeren als de Ekerse VLD en de Ekerse CD&V pleitten in hun verkiezingspropaganda voor een zelfstandige gemeente Ekeren. Na de gemeenteraadsverkiezingen vormden sp.a-Spirit, CD&V-N-VA, VLD en de lokale partij 2070 Ekeren in Ekeren een coalitie. Aan het hoofd van het district kwam sp.a’er Ronny Kruyniers. Op 8 januari 2007 werd het Ekerse beleidsakkoord goedgekeurd waarin de doelstellingen van de Ekerse bestuursmeerderheid werden weergegeven. Gans vooraan in dit beleidsakkoord stond de verzelfstandiging van Ekeren. Het Ekerse beleidsakkoord meldde ambitieus: “Ekeren wenst een autonome gemeente te worden, die samenwerkingsverbanden uitwerkt met andere gemeenten binnen een op te richten stadsgewest”. En verder: “Gelet op de resultaten van de studie ‘Defusie Ekeren’” wil het district zich inzetten om terug te evolueren naar een autonome gemeente met eigen rechtspersoonlijkheid en college van burgemeester en schepenen”. Antwerps bestuursakkoord: van defusie komt niets in huis Vlaams Belang-Vlott merkte meteen op dat het Antwerpse stedelijke bestuursakkoord in grote tegenstelling tot het Ekerse akkoord nauwelijks een verdere aanzet tot decentralisatie bevatte, laat staan dat de mogelijke verzelfstandiging van Ekeren werd vermeld. Het Antwerpse beleidsakkoord bevatte enkel de nietszeggende vermelding dat de districtsbevoegdheden ”meer coherent worden gemaaktt. De tegenspraak was des te merkwaardiger, aangezien het Ekerse districtsbestuur qua partijpolitieke samenstelling bijna een perfecte afspiegeling is van het Antwerpse stadsbestuur (de lokale partij 2070 Ekeren uitgezonderd). Het was inderdaad meer dan vreemd te noemen dat sp.a, VLD en CD&V in Ekeren pleitten voor Ekerse zelfstandigheid en dat dezelfde partijen in het Antwerpse stadhuis (exact 8,5 kilometer verder) van geen verdere decentralisatie wilden weten. Ondervraagd over deze tegenstrijdigheid antwoordde Antwerpse schepen voor Decentralisatie, Lauwers, laconiek dat de Ekerse eisen voor meer autonomie en zelfs zelfstandigheid dode letter zullen blijven, omdat dit niet vermeld wordt in het stedelijke bestuursakkoord. Geen geld voor de districten In de beleidsnota 2008 van de stad Antwerpen ¬– de nota die de doelstellingen van het stadsbestuur voor het jaar 2008 bevat ¬– werd het woord ‘decentralisatie’ zelfs niet eens meer vermeld. Uit de stadsbegroting van 2008 bleek dat de districten er op financieel vlak zelfs op achteruit gaan. Het stijgingspercentage van 2% dat in de stadsbegroting 2008 wordt voorzien houdt zelfs geen gelijke tred met de inflatie (3,46% in januari 2008). In werkelijkheid krijgen de districten dus niet meer geld, maar minder geld, wanneer men rekening houdt met de stijgende prijzen. Het aandeel van de districten in het stedelijke investeringsbudget daalde zelfs van 13,7 naar 7,9 procent. In november 2007 klaagde Ekers districtsvoorzitter Kruyniers in de media zijn nood over het feit dat het district Ekeren wegens een ontoereikend budget er niet in zou slagen de feestverlichting in het Ekerse winkelcentrum te betalen. Amper 25% kon gefinancierd worden door het districtsbestuur, 75% van de factuur mocht door de middenstanders zelf worden opgehoest. Voor een klein district als Ekeren blijkt zelfs het ophangen van feestverlichting in het winkelcentrum een te zware financiële last te zijn. Ondanks Ekers engagement; geen grenscorrecties tussen Ekeren en Antwerpen De wijken Schoonbroek, Rozemaai en Edison behoren tot het district Antwerpen, maar liggen ver verwijderd van het Antwerpse stadscentrum. Anderzijds sluiten de wijken geografisch wel nauw aan bij het district Ekeren. Inwoners van voormelde wijken zenden hun kinderen in meerderheid naar school in Ekeren, doen hun inkopen in Ekeren, sluiten zich aan bij Ekerse verenigingen, enz. Het zou dan ook niet meer dan vanzelfsprekend zijn dat de inwoners van deze wijken ook hun zeg zouden hebben in het Ekerse beleid. Op 1 oktober 2006, nauwelijks een week voor de gemeente- en districtsraadsverkiezingen, organiseerde CD&V bij wijze van propagandastunt een bevraging in de wijken Schoonbroek, Edison en Rozemaai betreffende een eventuele overheveling van deze wijken van het district Antwerpen naar het district Ekeren. Daarvoor zeulden ze zelfs met een mobiele stembus door de wijken. Volgens CD&V stemden 140 van de 159 deelnemende wijkbewoners voor een overheveling van de wijken naar Ekeren, een overweldigende meerderheid van 88%! Na de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 bepaalde het Ekerse beleidsakkoord dat er in de wijken een raadpleging zou worden georganiseerd betreffende de overheveling van de wijken naar Ekeren. Dit akkoord tussen CD&V-NV-A, sp.a-Spirit, VLD-Vivant en 2070 Ekeren bepaalde: “Na consultatie en instemming van de bewoners zouden de wijken Schoonbroek en Rozemaai tegen de volgende gemeenteraadsverkiezingen bij het district Ekeren aansluiten teneinde een transparanter beleid voor deze territoriale en sociologische eenheid mogelijk te maken”. In dit dossier werd trouwens door de partij 2070 Ekeren behoorlijk mist gespoten. Zo verklaarde mevrouw Sabine Coene, Ekers districtsschepen voor onder meer decentralisatie, in haar antwoord op een interpellatie van VB-fractieleider Freddy Geens, dat zij aan Antwerps Schepen Lauwers gevraagd had om de voormelde wijken bij het Ekers beleid te betrekken. Schepen Lauwers zou dit ‘meenemen’ naar het stadscollege. Er zou verder zelfs een brief worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. Districtsvoorzitter Kruyniers ontkende bovendien dat er tijdens de vergadering van de Conferentie van de districtsvoorzitters beslist werd tijdens de huidige legislatuur geen grenscorrecties toe te laten. Nochtans had zijn eveneens socialistische collega-districtsvoorzitter in de raadszitting van het district Antwerpen-centrum zulks verklaard. Een van beiden vertelde dus praatjes! Amper een week later was het antwoord van het stadscollege er al. Aangezien het Antwerpse stedelijke bestuursakkoord zweeg over de raadpleging betreffende de overdracht van de wijken naar Ekeren, vroeg Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer in de gemeenteraad van juni 2007 of en zo ja, wanneer, deze consultatie desgevallend zou plaatsvinden. Het stadsbestuur antwoordde dat het terzake geen enkel (!) initiatief zou nemen. Vlaams Belang-Vlott diende daarop een motie in om alsnog een bevraging te organiseren bij de wijkbewoners. Dezelfde partijen die minder dan een jaar ervoor nog actief campagne voerden voor deze raadpleging en deze raadpleging zelfs vastlegden in het Ekerse bestuursakkoord, weigerden in de niet alleen een initiatief terzake te nemen, maar stemden in de gemeenteraad zelfs tegen de organisatie van de bevraging. Stad houdt geen rekening met de wil van de Ekerenaren Het Antwerpse stadsbestuur en de Antwerpse meerderheidspartijen houden op geen enkel moment rekening met de wil van de Ekerse bevolking, niet met betrekking tot de decentralisatie, niet met betrekking tot de hertekening van de districtsgrenzen, maar ook niet in andere dossiers. De adviezen van de districten worden zeer vaak olifantgewijs opzij gestampt door het stadsbestuur. Een goed voorbeeld is het tramdossier. De Vlaamse overheid en De Lijn willen tussen 2012 en 2015 een tramlijn door Ekeren naar Stabroek aanleggen. Verschillende tracés zijn mogelijk. Op 23 januari 2006 keurde de Ekerse districtsraad unaniem een advies goed om de tram niet door de Ekerse winkelstraten te laten rijden, wegens te smal. Dit unaniem advies kwam er echter pas nadat de raadsleden van de Ekerse sp.a en van Groen door de andere partijen overtuigd konden worden van de schade die een tramlijn doorheen Ekeren zou betekenen voor de leefbaarheid van de dorpskern. Maar liefst 6.000 Ekerenaren ondertekenden een petitie tegen de aanleg van een tramspoor door het Ekerse centrum. Uit het antwoord van schepen Van Campenhout van 18 oktober 2007 op een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer naar de stand van zaken in het tramdossier bleek dat het stadsbestuur bij de hogere overheid een nieuw voorstel had gelanceerd om de tram toch door dit centrum te jagen. Volgens het door het stadsbestuur voorgestelde traject zou de tram in de smalle dorpskern in beide richtingen over dezelfde vrije bedding rijden en dit op een zogenaamd strengelspoor. Het Antwerpse stadsbestuur lanceerde dit nieuwe voorstel tegen de uitdrukkelijke wensen van de Ekerse middenstand en het negatieve advies van de Ekerse districtsraad. De Ekerse handelaars reageerden niet onterecht verontwaardigd. In de districtsraad van 26 november 2007 antwoordde districtsschepen Freddy Wens op een vraag van Vlott-raadslid Erik Bernard dat het idee van het strengelspoor niet van het districtscollege uitging. Meer zelfs: de Lijn heeft dit voorstel telkens om technische redenen afgewezen en het is evenmin opgenomen in het MER-rapport. Op grond van een zogenaamde multicriteria-analyse werd trouwens als beste tracé voor de tramlijn het traject langsheen Schoonbroek aangewezen. Het stadsbestuur wil echter de tram echter toch doorheen het Ekers centrum jagen, zelfs mits een door de technische specialisten van De Lijn technisch onhaalbaar geacht voorstel. Eens te meer blijken de socialisten – die in januari 2006 nog in de districtsraad tezamen met Groen verklaarden graag een tram doorheen het centrum te willen –¬ hun slag thuis. Janssens II: centralisatie in plaats van decentralisatie Er is echter meer. Op verschillende manieren knaagt het stadsbestuur aan de districtsautonomie:  Districten mogen eigen huishoudelijk reglement niet vastleggen Het Basisreglement “Bestuurlijke organisatie van de stad Antwerpen” bepaalt in artikel 4: “De bepalingen uit dit reglement die betrekking hebben op de ‘raad’, zijn van toepassing op zowel de gemeenteraad als de districtsraden”. De stad eigent zich m.a.w. het recht toe om het huishoudelijk reglement van de districtsraden vast te leggen. Districtsraadsleden die in hun districtsraad voorstellen indienen tot wijziging van hun eigen huishoudelijk reglement krijgen van het districtscollege als antwoord dat de districtsraden hiertoe niet bevoegd zijn.  Districten mogen niet langer zelf taakverdeling met betrekking tot overheidsopdrachten tussen districtsraad en –college vastleggen. Een andere inperking van de lokale autonomie door de stad gebeurde op het gebied van de overheidsopdrachten. Terwijl vroeger de districtsraden zelf delegatiebesluiten konden goedkeuren waarin zij de taakverdeling tussen stad en district met betrekking tot overheidsopdrachten konden afbakenen, keurde de huidige sp.a-Spirit-CD&V-N-VA-VLD-bestuursmeerderheid in de gemeenteraad een raadsbesluit goed dat deze bevoegdheid niet meer toekende aan de districten. Het betreffende besluit luidt: “De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om het begrip ‘opdrachten van dagelijks bestuur’ vast te stellen. De gemeenteraad acht het aangewezen dat deze bevoegdheid niet wordt gedelegeerd aan de districten, maar dat deze bevoegdheid behouden blijft bij de gemeenteraad”. In dit verband bleek ook tijdens de districtraad van oktober dat de Ekerse coalitie weer eens door het Antwerpse stadsbestuur bij de neus was genomen. In augustus en september 2007 beslisten het Antwerps schepencollege en de Antwerpse gemeenteraad dat de zogenaamde ‘opdrachten van dagelijks bestuur’ op ‘uniforme wijze moeten worden gedefinieerd voor stad en districten. In mensentaal houdt dit in dat de districtraden niet meer zelfstandig mogen beslissen hoe ver zij gaan in het toekennen van delegaties aan het districtsbestuur om zonder voorafgaande toelating van de raad over uitgaven onder een bepaald bedrag (namelijk 67000 euro) te mogen beslissen. Het stadsbestuur zette hierbij de kar voor het paard: van district tot district afwijkende regelingen zouden namelijk de stedelijke ‘organisatie en administratie’ bemoeilijken. En wij die dachten dat een administratie er is om de beslissingen van een politieke overheid uit te voeren. Mis poes: de administratie legt zijn wil op aan de verkozen vertegenwoordigers. Dit is allicht ‘omgekeerde democratie’. Hoe dan ook kregen we hier opnieuw een droevig voorbeeld van hoe het stadsbestuur en zijn lakeien van de meerderheidspartijen in de Antwerpse gemeenteraad en de Ekerse districtraad (het partijtje ‘2070’ inbegrepen) het niet goed menen met de verdere decentralisatie naar de districten. Onnodig te zeggen dat er op de vraag van de VB-VLOTT fractieleider Freddy Geens vanwege het districtsbestuur en de fracties van de meerderheid (ook niet vanwege ‘2070’ trouwens!) verklaard werd dat er geen enkele reactie, laat staan protest, was geweest tegen het dictaat van de stad. Van de districtvoorzitter Ronny Kruyniers verwonderde ons dat niet. De man staat gewoon te zwak in zijn schoenen. Maar van de andere schepenen die vaak de mond vol hebben over de defusie hadden we toch ietsje meer verwacht. En helemaal in hun blootje stonden wel de ‘2070-ers’ die nog steeds niet door hebben dat ze duidelijk niet wegen op de Ekerse coalitie en er blijkbaar alleen bijzijn omwille van het smeer.  Stad trekt structuur en organisatie m.b.t. cultuurbeleving naar zich toe De stad heeft het lumineuze idee opgevat om de districtsschepenen voor cultuur werkloos te maken, door de ganse structuur en organisatie inzake cultuurbeleving naar zich toe te trekken. Zo voorziet het voorstel tot hervormen van de vzw’s financieel beheer van de cultuurcentra naar vzw’s per district een voorstel tot hervorming van de stedelijke raad van bestuur lokaal cultuurbeleid. Hierdoor komt het ganse uitvoerend beleid in handen van een vzw waarvan de algemene vergadering bestaat, naast een afgevaardigde uit elk district, uit gemeenteraadsleden en ambtenaren! In de lokale raad van bestuur zullen de fracties die deel uitmaken van het districtscollege zo maar eventjes twee afgevaardigden krijgen tegenover amper eentje voor de oppositiefracties. De in de stad aan de macht zijnde partijen krijgen dus alle zeggenschap over het cultuurbeleid dat ze op deze wijze duidelijk kunnen onttrekken aan de zeggenschap van de districtsschepenen die vaak van CD&V-signatuur zijn. En de lokale CD&V-fracties: ze kijken er naar en zwijgen! Op de Vlaams Belang–Vlott-reactie tijdens de districtsraad van 28 januari 2008 dat van het Ekers districtsbestuur, ¬dat toch verdere decentralisatie in zijn beleidsnota heeft ingeschreven, verwacht wordt dat het deze constructie sterk zou verwerpen, kwam weliswaar een lichte instemming van CD&V-zijde, maar toch keurden de Ekerse meerderheidspartijen het stedelijk voorstel goed. Dat ook weer hier 2070 Ekeren op geen enkele wijze reageerde en domweg zweeg wordt langzaam maar zeker ziekelijk symptomatisch! Stadsvlucht en immigratie Het stedelijke beleid is nefast voor Ekeren. Stedelijke problemen van stadsvlucht en immigratie tasten ook Ekeren aan. Net als alle andere Antwerpse districten verloor ook Ekeren de voorbije jaren Vlaamse inwoners door de stadsvlucht. In 2005 vestigden zich 652 Vlamingen in Ekeren, maar verlieten 844 Vlamingen ons dorp. Dit resulteert in een netto verlies van 192 Vlaamse Ekerenaren. In tegenstelling tot het negatieve bevolkingssaldo voor de Vlaamse Ekerse bevolking, kent Ekeren een positief immigratiesaldo voor vreemdelingen. In 2005 vestigden zich 124 vreemdelingen in Ekeren, terwijl 88 vreemdelingen Ekeren verlieten. Dit resulteerde tot een aangroei van het aantal vreemdelingen in Ekeren met 36. De evolutie van 2005 zette zich versterkt door in 2006. In 2006 verlieten 925 Vlamingen Ekeren. Aangezien er zich dat jaar slechts 671 Vlamingen in Ekeren vestigden, verloor Ekeren in 2006 254 Vlaamse inwoners. Het aantal vreemdelingen daarentegen nam in 2006 toe met 49 personen (137 inschrijvingen en 88 uitschrijvingen). Over een periode van 2 jaar verloor Ekeren 446 Vlaamse inwoners, een aantal dat voor een dorp als Ekeren toch niet weinig is! Ekers groen verdwijnt tegen wil van Ekerenaren in  Hoekakker wordt aangesneden voor bebouwing Een goed jaar geleden nog dienden buurtbewoners van Ekeren Donk ongeveer duizend bezwaarschriften in tegen de bebouwing van het groene gebied Hoekakker op Ekeren Donk. De wijkbewoners vreesden ondermeer dat bebouwing van de Hoekakker de kans op wateroverlast in de wijk Donk zou doen toenemen. Ondanks negatief advies van de districtsraad werd de Hoekakker in het Ruimtelijk Structuurplan door het stadsbestuur alsnog behouden als woonuitbreidingsgebied. Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen werd het behoud van het groene karakter van de Hoekakker door het districtsbestuur nog aangemerkt als de vierde belangrijkste realisatie van het Ekerse districtsbestuur tijdens de vorige legislatuur. Op 17 september 2007 keurde de Antwerpse sp.a-CD&V-N-VA-VLD-meerderheid echter een ruiloperatie goed, waarbij de gronden die de stad in eigendom heeft op de Hoekakker worden geruild tegen gronden die de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning in eigendom had in Merksem. Aangezien de gronden aan de Hoekakker meer waard waren dan de gronden in Merksem, dient de stad aan De Ideale Woning bovendien een opleg te betalen van 677.120 Euro voor de verwerving van de gronden aan de Hoekakker. In de beslissing wordt tevens gesteld dat de Hoekakker binnen een periode van 10 à 15 jaar zal worden aangesneden voor bebouwing, dit in weerwil van de wens van de Ekerenaren.  Nieuwe sporen in Ekeren Eveneens in Ekeren-Donk wordt in opdracht van de spoorwegen een milieueffectenrapportage opgesteld teneinde nieuwe sporen aan te leggen naast de huidige uitwijkbundel aan de Oude Landen (Luchtbal). Tevens ligt het in de bedoeling om een ‘vertakkingscomplex’ van de goederenlijn 27A aan te leggen met het oog op de voorziene aanleg van de nieuwe goederenspoorlijn die naast De Oude Landen/Laar de autobaan zal overgaan en verder langsheen de Winkelstap in Merksem richting Lier zal lopen. Voor dit vertakkingscomplex zal alleszins het deel landbouwgrond naast de straat De Oude Landen tussen de Prinshoeveweg en de Hertogenlaan worden gebruikt. Hier komt een spoordijk die bijna dubbel zo hoog zal zijn als de huidige berm. De aanleg van deze bijkomende sporen zal tot gevolg hebben dat de door de stad geplande sporthal zal moeten opschuiven en op de daartoe al begin 2006 aangekochte gronden ter hoogte van het gedeelte tussen Willebeeklaan en Pagelaan zal moeten worden gevestigd. Het is maar de vraag of de bewoners van Ekeren-Donk een dergelijke bunker met parkeerplaatsen zien zitten, ook al gunt ieder de sportlui best hun gezonde vrijetijdsbesteding. Ekerse meerderheid: geen teken van verzet Terwijl de Ekerse bestuursmeerderheid tijdens de vorige legislatuur nog af en toe rebel durfde te zijn, ontpopten de leden van de huidige meerderheid zich onder leiding van sp.a’er Kruyniers als trouwe vazallen van Janssens II. Zonder enig teken van protest werd de discussie over de Ekerse zelfstandigheid afgevoerd van de agenda. Zonder protest werd de discussie over de hertekening van de Ekerse districtsgrenzen afgevoerd van de agenda. Ook de sluipende centralisatie vanwege het stadsbestuur werd door de Ekerse meerderheid zonder enig tegenstribbelen geslikt. In dossiers als de tramdoortrekking en het aansnijden van de Ekerse groene gebieden worden de Ekerenaren door de stad bij de neus genomen. De Ekerenaren hebben van deze sp.a-Spirit-VLD-CD&V-N-VA-2070 Ekeren-meerderheid dan ook niets te verwachten als het erop aankomt om op te komen voor de Ekerse belangen in Antwerpen of in Vlaanderen. Vooral de Ekerse lokale partij 2070 Ekeren zou zich toch stilaan eens vragen moeten stellen over haar rol en nut binnen deze meerderheid en het college. De enige partij die steeds en op elk bestuursniveau opkomt voor de Ekerse belangen is Vlaams Belang-Vlott. Vlaams Belang-Vlott zal naar aanleiding van één jaar Ekerse bestuursmeerderheid de Ekerenaren door lokale pamfletten en andere initiatieven duidelijk maken op welke wijze hun belangen verkwanseld worden door de huidige Ekerse meerderheid. [url=http://uwdomein][/url][url=http://uwdomein][/url][url_intern=uwbestand][/url]

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...