Persartikels ‘provincie plant zorgcentrum voor gehandicapten in Ekeren’

Provincie plant zorgcentrumvoor gehandicapten in Ekeren
Ekeren Het provinciebestuur wil grond aankopen op het Laar om er een centrum voor gehandicaptenzorg te bouwen. Vlaams Belang Ekeren vreest dat bouwen op die plek wateroverlast zal creëren voor de buurt.
De provincieraadsleden beraadslagen donderdag over de aankoop van een stuk grond van bijna 42.000 m² aan het Laar, ten westen van de voormalige Sint-Lucaskliniek. De vzw Gouverneur Kinsbergen wil op die plek voorzien in een ‘residentiële opvangcapaciteit voor zestig gehandicapte bewoners’. De gronden zijn eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. In 2003 opperde toenmalig minister Mieke Vogels (toen Agalev, nu Groen!) om er een instelling voor jeugdige delinquenten op te trekken. Dat project is toen niet doorgegaan. De buurtbewoners waren niet opgezet met de komst van een jeugdgevangenis, maar dat de plannen werden afgevoerd had vooral te maken met het feit dat de grond een risicogebied is voor overstromingen. ‘In 2003 heeft de districtsraad een studie besteld die uitwees dat er een overstromingsrisico is en dat er belangrijke investeringen nodig zijn. Er is ondertussen wel gebaggerd en er werd riolering aangelegd, maar we weten niet of dat voldoende is. Wij vragen garanties voor de buurt’, stelt Wim Van Osselaer (VB).
‘De provincie wil allesbehalve de buurt opzadelen met wateroverlast’, reageert provinciegedeputeerde voor Welzijn Marc Wellens (CD&V). ‘Bij de plannen van Mieke Vogels ging het over een veel groter gebouw, met flink wat verharde sportterreinen. Het gebouw dat wij willen optrekken, is veel kleiner en we willen het parkgebied grotendeels respecteren. Er werden trouwens al heel wat ingrepen ter voorkoming van wateroverlast uitgevoerd, zowel rond de Kaartse als rond de Laarse beek. Bovendien wordt momenteel op de grens tussen Kapellen en Brasschaat een retentiebekken aangelegd én als er nog ingrepen nodig zijn, is de provincie bereid die te doen.’ (env)

Publicatie: Het Nieuwsblad /  Antwerpen
Publicatiedatum: dinsdag 20 april 2010
Auteur: env;
Pagina: 65
Aantal woorden: 262

Ekeren: Instelling voor gehandicapten aan het Laar?
De provincie Antwerpen is zinnens een stuk grond te verwerven aan het Laar in Ekeren, ten westen van de Sint-Lucaskliniek, om er een gehandicapteninstelling te bouwen. De gronden zijn eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. In 2002-2003 wilde die er een jeugdgevangenis te bouwen. Die plannen werden begraven omdat er een risico was op wateroverlast als deze instelling zou ontstaan. De gronden zijn immers gelegen in een risicogebied voor overstroming. Nu wil de provincie via een onteigeningsprocedure deze gronden verwerven van de Vlaamse overheid. Vlaams Belang stelt zich vragen bij deze verkoop en wil zeker zijn dat de bouw van een gehandicapteninstelling niet zal leiden tot wateroverlast voor de buurt.
(FSE)
© 2010 Het Laatste Nieuws
Publicatie: Het Laatste Nieuws /  Antwerpen De Nieuwe Gazet
Publicatiedatum: dinsdag 20 april 2010
Auteur: Schryvers Alfons;
Pagina: 17
Aantal woorden: 119

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...