Nieuwe spoorweginfrastructuur aan Oude Landen: welke gevolgen voor de omwonenden?

Infrabel, de beheerder van de Belgische spoorweginfrastructuur, heeft vergevorderde plannen om in de zone Oude Landen bijkomende spoorweginfrastructuur aan te leggen: een bijkomende spoorbundel Luchtbal en een zogenaamde ongelijkvloerse spoorkruising met de nieuwe goederenspoorlijn 16 dichterbij de straten Laar en Oude Landen. Vanzelfsprekend heerst er nogal wat ongerustheid bij de omwonenden.
Geïnteresseerden kunnen het lijvige milieueffectenrapport (kortweg: MER-rapport) nalezen op de website van de Vlaamse overheid, waarin de gevolgen worden geschetst van de nieuwe infrastructuur, alsook de compenserende maatregelen worden opgesomd.
Het Vlaams Belang heeft in zijn ijver de belangen van de Ekerenaren te behartigen het rapport grondig doorgenomen. Er zouden geluidsschermen worden voorzien tegen geluidsoverlast. De vraag is echter of deze zulen volstaan. Overigens staan de geluidsschermen ook niet langs het volledige traject opgesteld. Qua waterbergingscapaciteit komen er compenserende maatregelen, namelijk de afgraving van grond tussen de twee spoorprojecten, waardoor het risico op wateroverlast niet zou toenemen. Er is ook visuele vervuiling van een 12 m hoog gelegen spoorweg ter hoogte van de nieuwe spoorkruising (waarover dan natuurlijk ook nog eens treinen rijden), die wel met struiken zou worden bedekt.

Ook zal er natuurlijk hinder zijn ten gevolge van de werkzaamheden zelf. Om de hinder ten gevolge van de aanvoer van 750.000 m³ grond voor ophogingswerken, te beperken, zijn een aantal milderende maatregelen vereist : gebruik van vrachtwagens met grotere laadcapaciteit, vermijden van transporten tijdens ochtend- en avondspits, verdubbeling van de uitvoeringstermijn voor grondverzet tot 1 jaar, volgen van de zuidwestelijke route via A12, Noorderlaan, Havanastraat en Argentinielaan (wegen met breed profiel en voldoende capaciteit).

Via volgende verwijzing vindt u de tekst van het milieueffectenrapport, alsook alle andere documenten die betrekking hebben op de aanleg van deze bijkomende spoorweginfrastructuur: www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00300/00329_00001 .

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...