Meerderheidspartijen onzeggen districtsraadsleden recht op informatie over veiligheid

Uit een rapport van de Dienst Misdaadanalyse van de Antwerpse politie van 16 december 2009, blijkt dat de geregistreerde criminaliteit met 9% steeg in 2009 ten opzichte van 2008.In 2008 werden er 46.284 criminele feiten geregistreerd in 2009 werd de kaap van de 50.606 geregistreerde feiten bereikt. Wanneer we het cijfer van 2009 vergelijken met het cijfer van 2000, 42.116 geregistreerde feiten, stellen we een stijging van de aangegeven criminaliteit vast met 15,8%.
Voor het Vlaams Belang is veiligheid een absolute voorwaarde voor het deugdelijk functioneren van de samenleving. Districtsraadsleden worden vaak als eerste geconfronteerd met vragen omtrent veiligheid. Voor het Vlaams Belang is het dan ook niet meer dan logisch dat de Ekerse districtsraad op een behoorlijke wijze wordt geïnformeerd omtrent de veiligheid in Ekeren.
Het Vlaams Belang diende bij monde van districtsraadslid Chris Luyckx daarom een voorstel van resolutie in waarin het districtscollege werd gevraagd de zonecommissaris (zone Noord) uit te nodigen op een raadscommissie om toelichting te geven over de evolutie van de criminaliteitscijfers in 2009 voor het district Ekeren en het gevoerde veiligheidsbeleid. Verder werd in het voorstel gevraagd om       periodiek een commissie veiligheid in te richten waarop de districtsraadsleden worden geïnformeerd over de evoluties van de criminaliteitscijfers en het gevoerde veiligheidsbeleid.


Alhoewel de meerderheidpartijen het een goed voorstel vonden stemden ze alsnog … tegen.  
In bijlage vindt u het ingediende voorstel van Chris Luyckx.


 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...