Juiste vlag voor district, alleen alertheid en tussenkomst Vlaams Belang

Naar aanleiding van het decreet van de Vlaamse regering van 3 december 2010, wat een wijziging was van het decreet van 27 april 2007 werd er op de zitting van het districtscollege van 10 mei 2011 beslist om aan de districtsraad de intrekking van het districtsraadsbesluit van 22 september 2008 voor te leggen en om een nieuw voorstel voor wapenschild en vlag ter goedkeuring voor te leggen. De agendering vond plaats op de districtsraadszitting van 23 mei 2011.


 


Onder jaarnummer 575 werd op de districtsraadszitting van 23 mei 2011 inderdaad een nieuw voorstel voor wapenschild en vlag geagendeerd. Artikel 1 luidde: “De districtsraad beslist om het wapenschild van Ekeren dat in gebruik was voor de fusie, goed te keuren als wapenschild voor het district Ekeren”. Artikel 2 luidde “De districtsraad beslist om de vlag van Ekeren als volgt vast te leggen: Blauw met twee verkorte banen van geel en in de broektop drie ketels geel, zonder slippen aan de vlucht en zonder verwijzing naar het Antwerpse handje”. In de notulen van de districtsraadszitting werd het voorgestelde besluit identiek overgenomen uit de agenda van de zitting. Nochtans werd ter zitting het artikel 2 gewijzigd en werd de vroegere, niet officiële vlag (een verticale baan blauw aan de mastzijde met drie ketels geel en een verticale baan geel ter rechterzijde) als nieuwe vlag voor het district Ekeren ter stemming voorgelegd én unaniem aangenomen.


 


Groot was de verbazing van onze fractie toen op de districtsraadszitting van 26 september 2011 plots een nieuw voorstel tot wijziging van de Ekerse vlag geagendeerd stond en dat naar aanleiding van een schrijven van 19 juli 2011 van de secretaris van de Vlaamse Heraldische Raad met gunstig advies over het besluit van de districtsraad van 23 mei 2011. Uit het schrijven van de Vlaamse Heraldische Raad kon heel duidelijk opgemaakt worden dat het besluit van de districtsraad van de zitting van 23 mei 2011 op papier nooit gewijzigd werd! Tijdens de districtsraadszitting van 26 september 2011 hield districtraadslid Kurt Van Noten naar aanleiding van het voorliggende voorstel een tussenkomst, wat ook in de notulen van die zitting opgenomen werd. Het agendapunt werd daarop verdaagd.


 


Toen de verdaging geen vervolg kreeg in de vorm van een door de meerderheid voor te leggen besluit, interpelleerde Kurt Van Noten op de districtsraadszitting van december 2011 de bevoegde schepen. Daar werd uiteindelijk toegegeven dat er bij de notulering van de districtsraadszitting van 23 mei 2011 een fout gemaakt werd en dat het wel degelijk de bedoeling was om de vlag van voor de fusie als Ekerse vlag aan te nemen.


 


Op de districtsraadszitting van 23 januari 2012 stond het langverwachte besluit dan toch op de agenda en werd er unaniem goedgekeurd om het besluit van 23 mei 2011 in te trekken en om de Ekerse vlag met omschrijving “voor de helft blauw (aan de mast) en voor de helft geel, met in het blauw drie ketels van geel in een wapenschild, zoals op de foto in bijlage” als officiële Ekerse districtsvlag aan te nemen.


 


En zo is er, bijna 5 jaar na het eerste decreet van de Vlaamse regering, in Ekeren eindelijk een officiële vlag voor het district. Die nieuwe vlag is net dezelfde is als die van voor de fusie van de gemeente Ekeren met de stad Antwerpen. Het Vlaams Belang heeft gedurende al die jaren als enige fractie aan de oude vlag vastgehouden en haalt hiermee haar slag thuis. Waarom moest het ook in dit dossier zolang duren om het gelijk van het Vlaams Belang te erkennen?

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...