Interpellatie van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer tot schepen Lauwers betreffende de uitgesproken kritiek van de een Ekers VLD-districtsschepen en de Ekerse VLD-voorzitter op het huidige districtssysteem

Het Vlaams Belang wordt in zijn kritiek op het districtsbeleid van het stadsbestuur nu bijgesprongen door het bestuur van een belangrijke Ekerse meerderheidspartij. Ekers VLD-voorzitter Koen Dassen en Ekers VLD-districtsschepen Christophe Thomas verklaren in enkele kranteninterviews dat ze “dagdagelijks in Ekeren zien dat het huidige districtssysteem niet werkt” en “dat de huidige toestand niet kan blijven duren”. Christophe Thomas, tevens gewezen Ekerse districtsvoorzitter, stelt tientallen voorbeelden te kunnen geven die aantonen dat de relatie tussen stad en district moeizaam verloopt. Thomas verwijst ondermeer naar de chaos die ontstaan is bij de heraanleg van enkele Ekerse straten omdat het district bevoegd is voor de heraanleg, maar de stad voor het verkeers- en parkeerreglement. Hij verwijst ook over de aanleg van een fietspad dat op zich laat wachten omdat noodzakelijke onteigeningen door Vespa jaren op zich laten wachten. De VLD’ers pleiten in de interviews voor een zelfstandige gemeente Ekeren of, als alternatief, voor een stadsgewest. De Ekerse VLD zou er bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Keulen op aandringen dat de districten kritisch onder de loep zouden worden genomen en dat een nieuwe structuur zou worden uitgewerkt.


 



  1. Wordt het standpunt van de Ekerse districtsschepen ook gedeeld door andere districtsverantwoordelijken? Ontving de schepen ook gelijkaardige klachten vanuit andere districtsbesturen?  
  2. Wat is het standpunt van de schepen m.b.t. de uitspraken van de Ekerse schepen dat “het huidige districtssysteem niet werkt” en “dat de huidige toestand niet kan blijven duren”?  
  3. Erkent of ontkent de schepen het falen van het huidige districtssysteem? Welke zijn volgens de schepen de voornaamste samenwerkingsproblemen tussen stad en district?  
  4. Welke initiatieven zal het stadsbestuur nemen teneinde de werking van stad en districten beter op elkaar af te stemmen? Overweegt de stad het decentralisatieproces in dit kader nieuw leven in te blazen?  
  5. Welke initiatieven heeft de stad al genomen of zal de stad nog nemen naar aanleiding van de passage uit het stedelijke bestuursakkoord dat de districtsbevoegdheden meer coherent zullen worden gemaakt? Welke concrete resultaten bracht dit reeds mee voor het beleid?   
  6. Is het stadsbestuur bereid deel te nemen aan een gesprek met Vlaams minister Keulen met betrekking tot een evaluatie van de districtswerking en de oprichting van een eventueel stadsgewest? Zo ja, welk standpunt zal daarbij worden ingenomen door de stad?

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...