Interpellatie betreffende de absurde verkeerssituatie aan het Ekerse station

Het straatgedeelte van de Veltwijcklaan naast de brug over de spoorlijn 12, tussen het perron richting Antwerpen en de oostelijke rotonde, kent een vreemde verkeers- en parkeersituatie. Enerzijds zijn de parkeerders verplicht van hun auto in deze straat in de rijrichting te parkeren, dit wil zeggen van de onderbrugging naar de rotonde toe. De politie trad reeds verschillende malen op tegen foutparkeerders die tegen de rijrichting in parkeerden. Anderzijds mogen de autobestuurders de straat niet verlaten via de rotonde Veltwijcklaan-Leerhoeklaan-Bist, aangezien aan het einde van dit stukje Veltwijcklaan, net voor het rondpunt, een verbodsbord staat. Zij kunnen hun parkeerplaats slechts verlaten via de omweg van de smalle, bochtige Onze-Lieve-Vrouwstraat.


Iemand die van het rondpunt komt (en dat geldt voor bijna iedereen die hier parkeert) en zijn auto wil parkeren op dit stuk Veltwijcklaan – zoals er dagelijks tientallen treinpendelaars zijn – dient zijn auto op deze smalle baan dus tweemaal te keren. Eénmaal om  zijn auto in de juiste rijrichting te zetten en éénmaal om de straat uit te rijden via de Onze-Lieve-Vrouwstraat.


In het voorjaar werd door het Antwerps gemeenteraadslid Wim Van Osselaer een schriftelijke vraag gesteld aan Antwerps Schepen Van Campenhout betreffende deze toestand.


Het antwoord van de Schepen op 27 mei 2008 maakte de situatie echter nog meer ingewikkeld, om niet te zeggen absurd.


De Schepen schreef dat de overtredingen niet te wijten waren aan het tegen de rijrichting in parkeren. Het parkeren is daar immers gewoon verboden. Er staat namelijk, komende van het rondpunt, een parkeerverbod aan de rechterkant (dus voor de woningen). Er is echter ook een parkeerverbod eveneens aan de rechterkant, maar dan in de west-oostrichting, voor wie uit de


Onze-Lieve-Vrouwstraat komt. Het parkeerverbodsbord bevindt zich net voor de brug onder de Veltwijcklaan en loopt door tot aan de rotonde. Er is, aldus de Schepen, maar een kort stukje enkelrichting om het oprijden van het rondpunt te verhinderen.


Voor het parkeerverbod aan beide kanten van dit stuk Veltwijcklaan werd gekozen opdat de bewoners zo vanuit de beide richtingen hun woning per auto vlot zouden kunnen bereiken.


De Schepen deelde nog mee dat naar aanleiding van de geplande werken van Aquafin, ‘stadsontwikkeling’ zal bekijken of een herziening van de regeling gewenst is.


Ondertussen staan uiteraard de betrokken automobilisten in overtreding en riskeren zij een parkeerboete. Wie vanaf de rotonde dit stuk straat inrijdt, en er omkeert, ziet het verbodsbord dat achter de brug in de O-L-Vrouwstraat staat, immers niet.


Acht het districtscollege het niet dringend noodzakelijk om, al was het maar in afwachting van een eventuele nieuwe regeling, te zorgen voor een duidelijke informatie omtrent het parkeerverbod aan beide zijden van dit straatgedeelte, bijvoorbeeld door het laten aanbrengen van bijkomende verbodsborden of –lijnen?


Antwoord


Districtsschepen Koen Palinckx antwoordt dat het inderdaad een zeer onduidelijke situatie is. Het antwoord van schepen Van Campenhout klopt wettelijk gezien wel. Enkele maanden geleden is de asfalt onder de brug vernieuwd. De oorspronkelijke doorlopende witte lijn werd echter nog niet terug aangebracht. Er is nu opdracht gegeven om de hele situatie grondig te herbekijken, waarbij de verschillende mogelijkheden zullen onderzocht worden.


Freddy Geens wijst er ook op dat er op de boordsteen tegen de behuizing ook een witte lijn zou geweest zijn (die nu nog heel vaag te zien is). Ondertussen blijven de mensen die daar geparkeerd staan het risico lopen om in overtreding te staan.


Koen Palinckx zegt dat er recent geen overtredingen werden geverbaliseerd; dit is enkel gebeurd op het moment dat de bermen moesten gemaaid worden.


 

Freddy Geens
Fractievoorzitter districtsraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...