Informatieve vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer aan schepen van Decentralisatie Guy Lauwers betreffende het meerderheidsoverleg over decentralisatie

Op 7 december 2010 – een klein half jaar geleden – vond in de collegezaal van het Antwerpse stadhuis een zogenaamd meerderheidsoverleg plaats met betrekking tot de decentralisatie. Thema’s die op deze vergadering aan bod kwamen waren ‘bevoegdheden’, ‘grenscorrecties’ en ‘dotaties’. Op de vergadering bleek dat bij verschillende partijen die op stads- of districtsniveau in het bestuur vertegenwoordigd verzuchtingen leven om de bevoegdheden van de districten sterk uit te breiden. Onder meer CD&V pleitte er voor een ‘merkbare uitbreiding van de bestaande bevoegdheidsdomeinen’, waarbij volgens hen zou gestreefd moeten worden naar homogene bevoegdheidspakketten die het district moeten toelaten een autonoom beleid te beslissen en uit te voeren.  


Voor wat betreft de grenscorrecties bleek elke partij – misschien met uitzondering van de SP.a – het debat te willen voeren over de grenscorrecties. Met betrekking tot de dotaties, bleken zowat alle partijen van oordeel te zijn dat de huidige districtsbudgetten niet in verhouding staan met het bevoegdheidspakket. Er werden meer middelen geëist voor de districten om de hen toegewezen bevoegdheden behoorlijk te kunnen uitoefenen.  


Bevraagd over het vervolg van de vergadering antwoordde de schepen: "Vermits er over de besproken thema’s niets vermeld staat in het huidige bestuursakkoord, is het aan het college om het vervolg te bepalen." Vanuit de vergadering werd bij de schepen aangedrongen om de vergadering en het colloquium ernstig te nemen en werd het college gevraagd met voorstellen over de brug te komen. Open VLD vroeg de schepen nog deze legislatuur nog iets te ondernemen i.p.v. te wachten tot de volgende.  


Het Vlaams Belang was niet uitgenodigd voor deze vergadering maar is weliswaar toch zeer geïnteresseerd welk gevolg het college gedurende het voorbije half jaar inmiddels gegeven heeft aan de interessante opmerkingen die werden geformuleerd tijdens deze vergadering.


Werden de resultaten van deze besprekingen al voorgelegd aan het schepencollege? Zo ja, wat is het standpunt van het college? Kan de schepen mij dus meedelen welke initiatieven inmiddels al werden genomen door het college of de schepen? Zullen zoals gevraagd door Open VLD nog deze legislatuur initiatieven worden genomen terzake? Is er al een timing vastgesteld? Zoniet, waarom nog niet?

Antwoord: zie bijlage


 


 


 

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...