Het Vlaams Belang en het RUP ‘Hoekakker’ in Ekeren-Donk

Tijdens de Ekerse districtsraad op maandag 30 januari 2017 werd door de politieke fracties van N-VA, sp.a (gedeeltelijk), CD&V en open vld het stedelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) gunstig geadviseerd. Het RUP is in Vlaanderen een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. In het geval van ‘Hoekakker’ houdt dit de aanleg van een park met waterbuffering én de bouw van 360 wooneenheden (met mogelijkheid tot uitbreiding met nog eens 90 woningen) en enkele buurtvoorzieningen in.

In deze districtsraad was het dan ook alle hens aan dek voor de N-VA. De fractieleden dienden het onverdedigbare te verdedigen en namen hun toevlucht tot het beklemtonen van wat met de niet te bebouwen gedeelten van Hoekakker zal gebeuren om zo het essentiële van dit dossier te verdoezelen, namelijk het door de aangroei van het aantal bewoners onleefbaar worden van Ekeren-Donk.

Zo werd gewezen op de inderdaad ruime waterbergingscapaciteit die aangelegd zal worden, zodat het gevaar voor de het overstromen van de wijk Donk en van wijken in Merksem na zware regenval hopelijk bezworen zal kunnen worden. Dat de Vlaamse overheid hier zijn verantwoordelijkheid inzake het beschermen van zijn burgers netjes op de rug én de kosten van de NV Vooruitzicht heeft gelegd in plaats van de sinds tientallen jaren gekende problematiek zelf aan te pakken, werd netjes verzwegen. Ook het toekomstige park werd naar voren geschoven en als een trofee beschouwd waarbij de nu onbebouwde of voor landbouw gebruikte gronden als waardeloos werden afgedaan. Dat de Donkenaren best kunnen leven met die ‘waardeloze’ gronden en hoegenaamd niet snakken naar een park dat binnen de kortste tijd een toevluchtsoord zal worden voor drugdealers en ongure figuren, werd als populisme afgedaan. Merkwaardig is wel dat in het fameuze RUP wordt voorgesteld om de wooneenheden die uitzien op het park drie of vier bouwlagen te geven om zo ‘de sociale controle’ te bevorderen. Men weet dus waaraan zich te verwachten. De ‘sociale’ woningen laten groeien…

Met betrekking tot de verkeersoverlast – of beter quasi stilstand – wordt alle hoop gevestigd op een geplande studie. We kunnen nu al voorspellen wat die studie zal uitwijzen: dat er geen vermindering van de verkeerscongestie op Kapelsesteenweg, Veltwijcklaan en de Oude Landen/Laar te verwachten zal zijn, maar dat de toestand alleen er maar erger zal op worden. Hoe naief kun je zijn door nog maar te denken dat de zowat 2000 bewoners van de nieuwe Donk hun wagen zullen laten staan voor het openbaar vervoer met zijn agressieve en criminele toestanden of  meestal de onpraktische fiets zullen gebruiken. En blijkbaar zal er volgens de voorstanders van de bebouwing plots geen tekort aan plaatsen meer zijn in de Ekerse scholen eens de duizend extra kinderen uit de wijk Donk naar school dienen te gaan. Merkwaardig!

Waar de door de N-VA zo voor de verkiezingen beloofde ‘verandering’ gebleven was -verandering waarbij de stommiteiten van het ‘socialistische’ verleden zouden herzien worden- is in dit dossier niet bepaald duidelijk. Eerder heerste er bij de partijen van de Ekerse en Antwerpse meerderheid (N-VA, CD&V en open vld) en bij een deel van de sp.a-fractie een sfeertje van ‘we kunnen de klok niet terugdraaien, het stond al lang vast dat er zou gebouwd worden op Hoekakker, we hebben de schade nog kunnen beperken van ruim 600 naar maximum 360 plus 90 woningen. Dat op de oorspronkelijke plannen van begin 2016 slechts een ‘dichtmaken van woonblokken’ voorzien was (hooguit dus een 60 woningen), werd ook weer netjes onder de mat geveegd. Ook hier kregen we een staaltje van de traditionele politiek te zien: overdrijf de getallen en stel daarna elke vermindering van het aantal als een overwinning voor. We kunnen dit het ‘systeem Francken’ noemen: doe stoer over het tegenhouden van één immigrantengezin en laat er ondertussen 50.000 andere binnen.

Dat Ekeren-Donk in feite ‘uitverkocht’ werd aan een bouwpromotor (NV Vooruitzicht) en aan de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning dient ons overigens niet te verwonderen als we merken dat De Ideale Woning beheerd wordt door politici van de machtspartijen.

Een van de leden van hun bestuurders en lid van het directiecomité maakt overigens deel uit van de N-VA-fractie in de Ekerse districtsraad en speelde zodanig rechter en partij, waarbij we dan toch bedenkingen bij hebben inzake het naleven van de deontologie als raadslid door de betrokkene.

De buurt wordt trouwens netjes bij de neus genomen. Heel het GRUP-gedoe zal netjes tot aan de verkiezingen van oktober 2018 worden gerokken en mits dan de aandacht af te leiden van de Hoekakker en de angst voor het opnieuw aan de macht komen van de ‘socialisten’ en hun groene en communistische geestesgenoten naar voor te schuiven, kan de schade voor de betrokken centrumpartijen beperkt worden.

En het Vlaams Belang in dit alles? Ik citeer graag de woorden van Stefaan Sintobin, Vlaams parlementslid, die het bij de bespreking in het Vlaams Parlement van het ‘Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’ dat een ‘betonstop’ voorziet, surrealistisch noemde dat de regering spreekt over de vrijwaring van de open ruimte zonder de jaarlijkse import van 50.000 immigranten (320.000 immigranten van 2010 tot 2015) in Vlaanderen ook maar één keer te vermelden. 

We vragen ons af waarom de stedelijke beslissing van 2007, in het kader van de met name door de N-VA beloofde ‘verandering’ niet teruggedraaid werd. Is er dan op dit vlak geen ‘voortschrijdend inzicht’ ontstaan? Het Vlaams Belang heeft zich namelijk al in 2007 in de Antwerpse Gemeenteraad verzet tegen de beslissing van het toenmalige sp.a-CD&V-N-VA-open vld-stadsbestuur om een deel van de open ruimte op de Hoekakker in het kader van een ruiloperatie over te dragen aan de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning om er sociale woningen te bouwen.

Het thema Hoekakker bleef nadien de aandacht genieten van de Vlaams-Belangfracties in districts- en gemeenteraad, en het Vlaams Belang bleef zich consequent verzetten tegen elke bebouwing van Hoekakker en bleef pleiten voor het behoud van de weinige natuur en landbouw die ons nog rest in Vlaanderen. We zijn steeds absoluut voorstander geweest van woonINbreiding en het maximaal behoud van wat ons in Vlaanderen nog rest aan groene ruimten. Er worden in Donk overigens al heel wat nieuwe appartementsbouwprojecten gepland, waardoor die woondichtheid al zal stijgen, zelfs los van de ontwikkeling van Hoekakker. Denken we maar aan het project Hooghuys (13 wooneenheden op de hoek van de Kapelsesteenweg met de Prinshoeveweg), de twee appartementsgebouwen op de Kapelsesteenweg, het project op de hoek van de Pastoor Goetschalckxstraat en de Oudebaan, een project op de Oudebaan zelf, enz.

Dezelfde argumentatie geldt voor het aantal bouwlagen. De drie of vier lagen zijn volledig overbodig aangezien Donk  geen behoefte heeft aan hoogbouw. Donk is immers een DORPsgebied.

En deze houding is heel wat waardevoller dan het opportunisme van een partij zoals Groen die – toen ze in Antwerpen mee deel uitmaakten van het stadsbestuur – wel akkoord ging met het volbouwen van groene zones, maar daarna zich (met de verkiezingen in het vooruitzicht) plots wel achter de buurtbewoners ging scharen. Overigens is Groen, tezamen met de andere partijen (behalve uiteraard het Vlaams Belang) steeds voortrekker geweest van de massa-immigratie (illegale immigratie inbegrepen) die nu leidt tot het vol betonneren van ons Vlaanderen en ons Ekeren. Voor de 100.000 tot 250.000 nieuwe ‘multiculturele’ inwoners van Antwerpen dienen immers woningen gezocht te worden.

Hoe dan ook zal het Vlaams Belang de buurtbewoners van Ekeren-Donk blijven steunen in hun strijd tegen het beton en dit dossier van nabij opvolgen.

 

Freddy Geens, Kurt Van Noten en Yolande Boudewijns, Vlaams-Belangfractieleden districtsraad Ekeren en Wim Van Osselaer, Ekers Vlaams-Belanggemeenteraadslid in de Antwerpse gemeenteraad.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...