Eindelijk nieuwe parkeerreglementering voor Ekerse straten?

In een eerder bericht (4 december) op deze webstek meldden we al dat Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer in de Antwerpse gemeenteraad een vraag had gesteld aan de Antwerpse schepen voor verkeer, Ludo Van Campenhout, betreffende de opmaak van de nieuwe parkeerreglementering voor tal van Ekerse straten die Van Campenhout meer dan een jaar geleden had beloofd. Deze nieuwe parkeerreglementering is immers dringend nodig. In tal van straten parkeerde men jarenlang half op de stoep of op de niet-verharde berm naast de baan, maar de politie maakte begin 2008 door het uitschrijven van tientallen boetes duidelijk dat deze parkeerwijze niet wettelijk was. Een wettelijke parkeerwijze in deze straten leidt echter tot een al te smalle rijbaan, waar in sommige gevallen brandweer of vuilkar zelfs niet eens kunnen doorrijden.


Van Campenhout had in zijn antwoord op de vraag van ons gemeenteraadslid meegedeeld dat door het parkeerbedrijf en de dienst mobiliteit voorstellen zijn uitgewerkt voor deze straten. Opvallend in deze voorstellen – die reeds besproken waren met het districtsbestuur – is dat ze in maar liefst 13 Ekerse straten, vooral geconcentreerd in Ekeren-Donk en Mariaburg, eenrichtingsverkeer willen invoeren. Het districtsbestuur moest de voorstellen nog wel formeel goedkeuren.


Freddy Geens, Vlaams-Belangfractievoorzitter in de Ekerse districtsraad, stelde op de districtsraad van december de vraag of reeds een beslissing werd genomen. Districtsschepen  Palinckx meldde dat er inderdaad wel gesprekken zijn geweest over deze problematiek maar dat er nog geen formeel besluit was genomen. Het districtscollege heeft op 30 juli 2008 en 13 maart 2009 een brief gestuurd naar het stadsbestuur met de opgave van 19 straten in Ekeren waar er zich problemen stellen met de parkeerreglementering. Het gaat over 6 straten in Mariaburg, 10 straten in de wijk Donk en 3 straten in het centrum. Op het districtscollege van eind december zou een voorstel worden besproken, opgemaakt door het parkeerbedrijf Gapa en de dienst mobiliteit, waarbij een scenario wordt vastgelegd om voor deze straten oplossingen uit te werken die dan moeten resulteren in concrete oplossingen. Deze concrete maatregelen zullen uiteraard ook aan de raad worden voorgelegd, en ook de bewoners zullen via het klassieke inspraaktraject worden betrokken. Het Vlaams Belang blijft deze kwestie vanzelfsprekend van nabij opvolgen.
In bijlage vindt u de notulen van de betreffende districtsraadszitting met de vraag van Freddy Geens en het antwoord van de schepen.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...