Druk van Vlaams Belang leidt tot verbeteringen aan de Ekerse stoepen

Tijdens de zomermaanden van 2010 werden door vrijwilligers van enkele organisaties zes zogenaamde knelpuntwandelingen georganiseerd waarbij alle hindernissen die op de stoepen en de oversteekplaatsen voorkomen genoteerd worden. Naast de meldingen die bij de stad werden ingediend, ontving het district Ekeren 171 meldingen van losliggende tegels op voetpaden, onkruid op de stoepen, niet aan rolstoelgebruikers aangepaste voetpaden, putten en verzakkingen in straten en fietspaden of gebreken aan rioolroosters en straatlampen.Hierover ondervraagd door de Vlaams-Belangfractie deelde de bevoegde districtsschepen mee dat aan 156 van de gemelde gebreken binnen de drie weken een gunstig gevolg gegeven werd: voetpaden werden genivelleerd, onkruid en overhangende takken werden door de huiseigenaars gesnoeid. Door herstellingen of tijdelijke oplossingen in straten die kortelings heraangelegd worden werden putten en verzakkingen aangepakt. Gebreken die onder de verantwoordelijkheid vallen van de nutsmaatschappijen werden aan de bevoegde diensten overgemaakt.De nog openstaande meldingen zullen worden aangepakt via bovenlokaal overleg met het Vlaams Gewest of via de meerjarenplanning in het kader van de heraanleg van straten.Het Vlaams Belang volgt deze aangelegenheid van nabij op en zal ook bij het stadsbestuur navragen op welke wijze aan de bij hen overgelegde meldingen een gevolg werd gegeven.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...