Beslissing om de inwoners te raadplegen over het voorliggende concept voor de heraanleg van het Kristus-Koningplein door middel van een gemeentelijke volksraadpleging. Goedkeuring.

De districtsraad beslist om de inwoners te raadplegen over het voorliggende concept voor de heraanleg van het Kristus-Koningplein door middel van een gemeentelijke volksraadpleging.Agendapunt, districtsraad, open, 22/03/2010, jaarnummer


 


Feiten en context


Het dossier van de heraanleg van het Kristus-Koningplein werd in de loop van 2008 aan de districtsraad voorgelegd. Zo werd op 26 mei 2008 de mandatering van de Vlaamse bouwmeester gestemd. Op 23 juni 2008 werd de verkoop onder voorwaarden van de grond langs de zogenaamde vierde wand gestemd. Op 22 september 2008 keurde de districtsraad eenparig de projectdefinitie voor de heraanleg van het Kristus-Koningplein goed. Het winnende concept van LAND Landschapsarchitecten dat na de oproep van de Vlaamse bouwmeester werd uitgekozen, beantwoordde aan de projectdefinitie. Het voornemen dat uit het concept naar voor komt om een aantal parkeerplaatsen bij de heraanleg van het Kristus-Koningplein te schrappen, leidt tot beroering bij inwoners en bij middenstanders van het district Ekeren. Ondertussen is onzeker of er wel voldoende draagvlak bestaat bij de inwoners en middenstanders voor het door het districtscollege gekozen concept van LAND Landschapsarchitecten, wat nochtans een noodzakelijke voorwaarde is om het doel van de heraanleg, weerspiegeld in de projectdefinitie, te realiseren. De beleidsnota 2007-2012 van het district geeft in actiepunt 1.5.2 aan dat telkens wanneer er belangrijke werken of ingrepen in een wijk, buurt of straat worden gepland, er wijk-, buurt- of straatgebonden hoorzittingen en infovergaderingen worden georganiseerd. De heraanleg van het Kristus-Koningplein overstijgt evenwel de belangen van alleen de wijk Ekeren-centrum. De heraanleg van het plein moet immers als hefboom dienen voor de kwalitatieve ontwikkeling van het centrum van Ekeren. Daarom is het aangewezen om de bevolking van het hele district Ekeren te raadplegen door middel van een gemeentelijke volksraadpleging. Op deze wijze kunnen de inwoners hun mening geven over het toekomstige uitzicht van het hart van Ekeren. Door middel van de brochure die het district ten minste één maand voor de dag van de raadpleging aan de inwoners ter beschikking moet stellen, dient het onderwerp van de raadpleging op een objectieve manier uiteengezet te worden. Op deze wijze kan elke inwoner zich een volledig beeld vormen van de voorziene heraanleg van het plein en de gevolgen van deze heraanleg op onder meer het aantal parkeerplaatsen.


Juridische grond


Gemeentedecreet van 15 juli 2005


Art. 205. De gemeenteraad kan, op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van de gemeente, beslissen om de inwoners te raadplegen over de aangelegenheden, bedoeld in artikel 2, eerste lid.Art. 293.


Artikelen 205 tot en met 220 betreffende de gemeentelijke volksraadpleging zijn van overeenkomstige toepassing op de districtsraden, voor zover het over aangelegenheden van gemeentelijk belang gaat die tot hun bevoegdheid behoren en met dien verstande dat:


1° in deze artikelen de districtsraad en het districtscollege in de plaats optreden van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen.


2° de verwijzing naar « inwoners van de gemeente » in deze bepalingen gelezen wordt als


« inwoners van het district »;


3° in artikel 205, tweede lid en 212 het woord « gemeenten » vervangen wordt door het woord


« districten;


4° de verwijzing « in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven of vermeld » gelezen wordt als « in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven of vermeld als wonende in de betrokken gebiedsomschrijving ».


Bestuursakkoord 2007-2012 district Ekeren


OD 1.5. Via het wijkoverleg en participatieve besluitvorming willen we de betrokkenheid van de burgers bij het beleid verhogen en hen beter op de hoogte houden van het gevoerde en geplande beleid.


Actie 1.5.2. Telkens wanneer er belangrijke werken of ingrepen in een wijk, buurt of straat worden


gepland, organiseren we wijk-, buurt- of straatgebonden hoorzittingen en infovergaderingen.


 Besluit


Artikel 1 De districtsraad beslist om de inwoners van het district Ekeren te raadplegen door middel van een gemeentelijke volksraadpleging.


Artikel 2 De volgende vraag wordt aan de inwoners gesteld:


“Mag bij de heraanleg van het Kristus-Koningplein het aantal parkeerplaatsen voor autovoertuigen op het plein zelf, d.w.z. begrensd door A. Jeurissenstraat, J. De Weerdtstraat en Dorpsstraat, verminderd worden?”

Freddy Geens
Fractievoorzitter districtsraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...