Begrotingstussenkomst Freddy Geens, Ekers fractievoorzitter Vlaams Belang:

Voorzitter, collega’s Vooraleer ik op enkele punten inzake de voorziene uitgaven van het begrotingsvoorstel zelf terugkom, moet ik helaas vaststellen dat het binnengemeentelijke decentralisatieproces onder de huidige burgemeester en de oppermacht van de spa in deze stad dood en begraven is; wat duidelijk blijkt uit de kant ‘Ontvangsten’. Opnieuw is er voor 2008 geen enkele ernstige aanzet tot decentralisatie en bijkomende middelen voor districten. Zo wordt, en dat blijkt duidelijk uit het voorliggende begrotingsvoorstel, op financieel vlak aan ons district niet meer ademruimte gegund. Het stijgingspercentage van 2% dat in de begroting wordt voorzien houdt tegenwoordig zelfs geen gelijke tred meer met de inflatie. In werkelijkheid krijgen ons district dus niet meer, maar minder geld. Als ik dan in uw beleidsnota 2007-2012 lees dat u in de operationele doelstelling 2, actie 1.2.3. hebt opgenomen dat, ik citeer: “… de financiële middelen van de districten merkbaar moeten worden opgetrokken. Wij (dus de partijen die hier de wiskundige meerderheid uitmaken) gaan er van uit dat de bestaande dotaties dan ook minstens met een factor 2.5 dienen te worden verhoogd op basis van de huidige bevoegdheden”; bent u wel slecht vertrokken. Er is immers sprake van een reële verlaging van de dotaties. Die verhogingsfactor 2.5 bereiken voor de huidige bevoegdheden, laat staan bevoegdheden erbij krijgen in de nabije toekomst, kan u wel vergeten. Ik raad u aan uw beleidsnota dringend bij te stellen, wil u niet ten opzichte van de Ekerenaar met kaken staan die niet alleen omwille van de almacht van de spa rood zullen zien. Ik moet hierbij ook, helaas, de Antwerpse Schepen Lauwers citeren die op vragen van een gemeenteraadslid over de uitvoering van het Ekerse bestuursakkoord laconiek antwoordde dat deze dode letter zullen blijven, omdat ze niet vermeld zijn in het stedelijke bestuursakkoord. Eerlijk gezegd: welk rad bent u nu al bijna een jaar voor de ogen van de Ekerenaar aan het draaien? Er zijn overigens voorbeelden genoeg van hoe de stad de klok terug draait: denk maar aan het basisreglement van de stad dat nu ook geldt voor onze raad en waarover we het de vorige maand gehad hebben. Er zijn nu ook de vzw’s lokaal cultuurbeleid die het lokale cultuurbeleid zullen overnemen en de bevoegde districtsschepen en dus ook deze raad zullen herleiden tot toeschouwers aan de zijlijn. En, we komen er straks nog op terug: Ekeren verzet zich tegen het doortrekken van een tramlijn door het Ekerse hart, de stad gaat vlugvlug zonder enige technische kennis over tramtechnieken, een zogezegde oplossing (het strengelspoor) voorstellen om de tramlijn toch door ons centrum te wurmen. Wat nu de uitgavenzijde betreft, overloop ik kort eerst de gewone begroting. – Wat de receptie- en representatiekosten betreft, vragen we ons af of het niet meer minder kan. Een district dat minder dotatie krijgt, kan hier best op besparen, dunkt ons, en de schaarse middelen gebruiken om de minderbedeelde inwoners van ons district, bijvoorbeeld door een tegemoetkoming in de dure huisvuilzakken te organiseren. Ook de vijgen-na-nieuwjaarsreceptie kan best een heel stuk beterkoop. – Ook blijven we vragen hebben bij sommige kosten voor de jeugdwerking: 1200 euro telefoonkosten, daar waar voor de seniorenwerking 1000 euro voorzien is en dan nog blijkbaar voor de huur van datalijnen, 4000 euro voor een commercieel initiatief als cirqueat, 700 euro voor gratis bustickets op oudejaarsavond: kan de doorsnee toch best bemiddelde Ekerenaar plots zijn busticket niet meer betalen? – Wat de voorziene uitgaven voor feesten en plechtigheden betreft, willen we onze eis uit het verleden herhalen dat initiatieven die een commercieel karakter hebben, niet door de overheid mogen worden betoelaagd. Het Algemeen reglement op de toelage van 18 december 2006, waarnaar u in de Bijlage verwijst, biedt ons inziens geen voldoende waarborg op dit vlak. – Wat de cultuurwerking betreft, wensen we jullie veel succes met het aanpassen van de werking van de beoordelingscommissie die advies verstrekt over de toelage van de Vlaamse Gemeenschap. Allicht kan u van de gelegenheid gebruik maken om deze commissie voor de verandering eens niet-politiek samen te stellen. – De 7000 euro die voorzien is voor de elfjuliviering is alleszins positief te noemen. Alleen vragen we ons af waarom er zo nodig een feest moet zijn: Vlaanderen is nog steeds niet onafhankelijk, wat valt er dan te feesten? Ook heb ik nog enkele kanttekeningen bij de buitengewone begroting. – Uiteraard heeft onze fractie geen enkel bezwaar tegen de infrastructuurwerken die worden uitgevoerd. Het zou maar erg zijn indien, zoals in sommige andere districten, de beschikbare kredieten niet volledig zouden worden opgebruikt. Wel moet toch eens worden nagegaan of er bij die werken niet beterkoop kan tewerk worden gegaan. We zijn immers voorstander van het verbeteren van de bestaande infrastructuur wat vaak met kleine ingrepen kan gebeuren zoals het gewoon herleggen van stoepen en wegbedekking, dan het volledig heraanleggen van straten met rotondes, uitstulpingen, plantenbakken, e.d.m. In dat geval zal het geen dertig jaar duren vooraleer gans Ekeren qua infrastructuur hernieuwd is. En dat die dure en grotendeels overbodige wijkcirculatieplannen (de desbetreffende firma’s zullen zeker het district dankbaar zijn voor deze onbedoelde werkverschaffingmaatregel) niet op onze goedkeuring kunnen rekenen, zal wel duidelijk zijn. Besluit Als Vlaams Belang Vlott fractie roepen we graag onze collega’s in deze raad die het echt goed menen met de verzelfstandiging van ons Ekeren, het weze op welke manier dan ook hoe deze in de praktijk moet worden verwezenlijkt, om bijvoorbeeld door enkele onthoudingen bij de stemming hun ongenoegen uit te spreken over deze nieuwe kaakslag die het Antwerpse stadsbestuur nu weer Ekeren (en de andere districten overigens ook) heeft gegeven. We richten ons daarbij in eerste instantie tot de collega’s van 2070Ekeren en de CD&V die nu toch eindelijk eens hun verantwoordelijkheid ten opzichte van hun kiezers moeten opnemen. Freddy Geens Fractievoorzitter Vlaams Belang in de Ekerse districtsraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...