Antwerps stadsbestuur wil Hoekakker laten volbouwen ondanks Ekerse bestuursnota die stelt dat Hoekakker groen moet blijven

Uit het antwoord van schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van De Velde op een vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer (Vlaams Belang) in de Antwerpse gemeenteraad blijkt dat het stadsbestuur van plan is om de Ekerse Hoekakker te laten volbouwen, ondanks een passage in de bestuursnota van het district Ekeren die stelt: “Wij zetten al onze mogelijkheden in om er voor te zorgen dat Hoekakker en Puihoek, groene en open ruimte blijven.” 


In bijlage bij zijn antwoord bezorgt de schepen een ontwerp van projectdefinitie die een ‘masterplan’ over de Hoekakker moet voorbereiden. Hij verwijst in zijn antwoord bovendien naar de toelichtingsnota bij het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) (2009) dat stelt dat “het gebied optimaal gelegen is om als huisvestingsproject te ontwikkelen”.  


In het ontwerp van projectdefinitie (intern werkdocument dat tot op heden nog niet gekend was) zijn reeds vrij gedetailleerde randvoorwaarden opgenomen met betrekking tot de bebouwing van het gebied: 


          bv. dat “minstens twee oost-west georiënteerde voet- en fietsverbindingen moeten gerealiseerd worden” (p. 22),


          dat bij vergunningsaanvragen voor een project dat een terreinoppervlakte beslaat vanaf 1 ha of 25 woongelegenheden een inrichtingsstudie gevoegd moet worden (p. 22) en


          dat een verkavelingsvergunning voor een totale oppervlakte van minstens een halve hectare pas afgeleverd kan worden indien minstens de helft van de loten een kleine of middelgrote oppervlakte heeft en de verkavelingsvoorschriften bepalen dat op die loten een woning kan worden opgericht met een klein of middelgroot volume”.  


Er wordt zelfs al een hele overlegstructuur opgezet (p. 32) en een minicompetitie georganiseerd met de opdracht een structuurschets op te maken die “de visie van de ontwerper op het projectgebied weergeeft kaderend in een ruimere omgeving” (p. 37). 


Conclusie: nauwelijks 3 maanden nadat de Ekerse meerderheidspartijen (N-VA, CD&V en Open VLD) afspraken dat de Hoekakker groen gebied moet blijven, bevestigt het stadsbestuur dat de procedure om de Hoekakker vol te bouwen in gang is gezet en rustig wordt verdergezet. Net als de vorige legislatuur blijkt ook deze legislatuur de mening van de Ekerenaar van geen tel te zijn en drijft het stadsbestuur zijn zin door tegen de unaniem uitgesproken wil van de Ekerenaren.  


Het Vlaams Belang is van oordeel dat de wijk Ekeren Donk de volgende jaren al genoeg zal worden opgezadeld met allerlei infrastructuurwerken die groen doen verdwijnen: de aanleg van de nieuwe goederenspoorvertakking, het nieuwe sportpark en de nieuwe autosnelweg 102.  Het Vlaams Belang hoopt in ieder geval dat de passage betreffende de Hoekakker in het Ekerse bestuursakkoord het districtsbestuur daadwerkelijk zal aanzetten tot actie en dat het Ekerse districtsbestuur samen met het Vlaams Belang actief in het verzet zal gaan tegen de bebouwing van de Hoekakker. Het Vlaams Belang zal vanzelfsprekend niet aarzelen om opnieuw actie te voeren aan de Hoekakker.
In bijlage vindt u het antwoord van de schepen. De tekst van de projectdefinitie is op eenvoudig verzoek te verkrijgen bij wim.vanosselaer@vlaamsbelang.org .

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...