Akkoord financieringswet: Vlaandereen betaalt het gelag

Onduidelijkheid troef over akkoord financieringswet, behalve voor de Franstaligen

Het Vlaams Belang is in een eerste reactie niet onder de indruk van het triomfalisme van de Vlaamse onderhandelaars over het bereikte akkoord over de financieringswet. Er bestaan nog heel wat onduidelijkheden. Er komt inderdaad wel een vorm van fiscale autonomie voor de gewesten ten belope van 11 miljard euro. Dat lijkt veel, maar is maar één derde van wat in de Vlaamse resoluties geëist wordt, met name de volledige overheveling van de personenbelasting naar de deelstaten. De vraag op welke wijze Vlaanderen via het systeem van op- en afcentiemen een daadwerkelijke beleidsruimte krijgt, is eveneens onduidelijk. De gemeenschappen blijven gefinancierd op basis van dotaties, waarbij een wezenlijke verschuiving plaats vindt naar een financiering op basis van de “behoeften”, lees de leerlingenaantallen.
Wat de nog over te hevelen bevoegdheden betreft en vooral de financiering ervan, is ook hier de onduidelijkheid troef. Niemand weet in hoeverre Vlaanderen daadwerkelijke hefbomen krijgt om inzake kinderbijslag, ziekteverzekering en arbeidsmarktbeleid een echt beleid te voeren. Wel duidelijk is dat de kinderbijslag de facto een gewestbevoegdheid wordt vermits ze in Brussel aan de GGC wordt toevertrouwd, iets wat de CD&V altijd had bestreden.
De Franstaligen daarentegen zijn wel op hun wenken bediend:
er komt gedurende tien jaar een compensatie van 500 miljoen euro. Dat geld zal voornamelijk door Vlaanderen worden opgehoest. Het gaat hier om een bijkomende transfer.
Brussel wordt geherfinancierd a rato van 461 miljoen per jaar, alweer grotendeels opgehoest door Vlaanderen, zonder enige garantie op een beter bestuur of  naleving van de taalwetten. Alweer een bijkomende transfer.
het Franstalig onderwijs wordt bijkomend gefinancierd op basis van de “behoeftefinanciering voor de gemeenschappen”. Ook hier dreigt een bijkomende transfer.
de kinderbijslag is geen aangelegenheid meer van de gemeenschappen, maar van de gewesten, waardoor het Brussels Gewest nog wordt versterkt;
Voor het Vlaams Belang dreigt Vlaanderen alweer het gelag te betalen. In ruil voor een beperkte fiscale autonomie – die overigens wederzijds is – wordt Vlaanderen opgezadeld met bijkomende transfers bovenop de reeds bestaande transfers. Het Brussels Gewest wordt versterkt, en inzake bevoegdheidsoverdrachten is het allerminst duidelijk wat de beleidsruimte van Vlaanderen zal zijn.
Indien de Franstaligen terecht beweren dat noch Wallonië en Brussel, noch het federale niveau verarmen, weet men meteen dat Vlaanderen de klos zal zijn.

Bruno Valkeniers
Voorzitter

Joris Van Hauthem
Perswoordvoerder

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...